คุณภาพซากโคขุนพันธุ์กำแพงแสนของสมาชิกสหกรณ์โคเนื้อกำแพงแสน จำกัด Carcass Quality of Kamphaeng Saen Feedlot Steers Raised by the Members of the KU Kamphaeng Saen Campus Beef Producer Cooperative, Ltd.,

Main Article Content

Smith Yimmongkol Chatchai Chansomboon Surachai Piamkla

Abstract

ข้อมูลซากโคขุนพันธุ์กำแพงแสนของสมาชิกสหกรณ์โคเนื้อกำแพงแสน จำกัด จำนวน 1,858 ซาก จากสมาชิกจำนวน 24 ราย ที่เก็บรวบรวมตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 ถึงมกราคม พ.ศ. 2562 ได้นำมาใช้ในการศึกษาเปรียบเทียบลักษณะและคุณภาพซากของโคขุนลูกคอกที่เกิดจากโคพ่อพันธุ์กำแพงแสนซึ่งจำแนกเป็น 3 กลุ่ม คือ 1) โคขุน 538 ตัวจากพ่อโคที่ผ่านการทดสอบสมรรถภาพการผลิต 2) โคขุน 448 ตัวจากพ่อโคของเกษตรกร และ 3) โคขุน 872 ตัวที่ไม่ทราบพันธุ์ประวัติ โคขุนที่ศึกษามีน้ำหนักซากอุ่นโดยเฉลี่ย 334.74, 328.39 และ 328.64 กก. และ มีเปอร์เซ็นต์ซากเฉลี่ย 60.98, 61.16 และ 59.60 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ  จากการศึกษาพบว่าโคขุนลูกคอกที่เกิดจากพ่อโคที่ผ่านการทดสอบสมรรถภาพ และจากพ่อโคของเกษตรกร มีลักษณะและคุณภาพซากที่ดีกว่าโคขุนที่ไม่ทราบพันธุ์ประวัติ และมีราคาโดยเฉลี่ยที่จำหน่ายได้สูงกว่าโคขุนที่ไม่ทราบพันธุ์ประวัติ โดยพบว่า 5 ลำดับแรกของพ่อพันธุ์โคของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ให้ลูกคอกที่เมื่อนำไปขุนแล้วได้คุณภาพซากดีคือ พ เพชรน้อย 4814 D4 M0207, SD 5444  D2  M1186, BF เหลี่ยม 5257  D2  M0931, BF พนัส 5203 D2  M0856 และ KU PR 44023  D3 M0679 ส่วนพ่อพันธุ์โคของเกษตรกรคือ  CC 53072, BGM 369, AN 167, MK 001 และ SAC 47011 D1 M0668 ส่วนใหญ่เป็นพ่อโคที่มีลำดับรีนาวด์ในระดับกลาง แสดงให้เห็นว่าลูกโคจากพ่อโครีนาวด์ระดับต้นถูกใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมที่ถูกปรับปรุงและพัฒนามาเพื่อใช้เป็นพ่อ – แม่พันธุ์มากกว่า จากพ่อพันธุ์โคเนื้อพันธุ์กำแพงแสน ที่ทราบพันธุ์ประวัติให้คุณภาพซากที่ได้รับการยอมรับ และทำกำไรให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงมากกว่าโคขุนที่ไม่ทราบพันธุ์ประวัติ


 


Carcass information of 1,858 of Kamphaeng Saen (KPS) steers raised by 24 farms, which are the members of KU Kamphaeng Saen Campus Beef Producer Cooperative Ltd., were collected during 2011 – January 2019 and then used for carcass characteristics and quality comparative study. Steers were classified into 3 groups as 1) 538 steers from the KPS performance-tested bulls, 2) 448 steers from KPS bulls of the farmers and 3) 872 non-pedigree  steers. Average warm carcass weight of the steers was 334.74, 328.39 and 328.64 kg and average carcass percentage was 60.98, 61.16, and 59.60%, respectively. It was found that steers from the KPS performance-tested bulls and farmer’s bulls had better carcass characteristics, quality and price than the non-pedigree steers. Five of performance-tested bulls which had good phenotype for producing of feedlot steers were P. Petch-noi 4814 D4 M0207, SD 5444 D2 M1186, BF Liam 5257 D2 M0931, BF Phanat 5203 D2 M0856 and KU PR 44023 D3 M0679. Five of farmer’s bulls were CC 53072, BGM 369, AN 167, MK 001 and SAC 47011 D1 M0668. From this comparative study, it can be concluded that the fattening stees from pedigree KPS bulls had better-recognized carcass quality and made more profit to the farmer than those from the non-pedigree breeders

Article Details

How to Cite
YIMMONGKOL, Smith; CHANSOMBOON, Chatchai; PIAMKLA, Surachai. คุณภาพซากโคขุนพันธุ์กำแพงแสนของสมาชิกสหกรณ์โคเนื้อกำแพงแสน จำกัด. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตรและการจัดการ, [S.l.], v. 4, n. 1, p. 49-60, may 2021. ISSN 2697-5378. Available at: <https://kuojs.lib.ku.ac.th/index.php/jasm/article/view/4203>. Date accessed: 20 june 2021.
Section
Articles