ผลของการใช้สารช่วยย่อยชนิดรวมในน้ำดื่มต่อค่าการใช้ประโยชน์ได้ของโภชนะในไก่เนื้อ อายุ 3 สัปดาห์ Effects of Mixed-Enzymes in Drinking Water on Nutrient Utilization of 3 Weeks Old Broiler

Main Article Content

Pattaraporn Poommarin Cherdpong Kheerajit Daorung Sila-on

Abstract

การทดลองในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้สารช่วยย่อย (เซลลูเลส 250,000 ยูนิต ไซลาเนส 200,000 ยูนิต เบต้า-กลูคาเนส 100,000 ยูนิต โพรทีเอส 500,000 ยูนิต อะไมเลส 500,000 ยูนิต และสารเสริมชีวนะ ได้แก่ บาซิลลัส ซับทิลิส 1.0x1011ซี.เอฟ.ยู/กรัม บาซิลลัส ไลเคนิเฟอร์มิส 1.0x1011ซี.เอฟ.ยู/กรัม) เสริมในน้ำดื่มที่ระดับต่างๆ ต่อการย่อยได้ของโภชนะไก่เนื้อคละเพศสายพันธุ์ Ross 308® อายุ 14 วันจำนวน 80 ตัวจัดเป็น 4 กลุ่มการทดลองกลุ่มละ 5 ซ้ำๆ ละ 4 ตัว/กรงโดยกลุ่มที่ 1 เป็นกลุ่มควบคุมโดยไม่เสริมสารช่วยย่อยกลุ่มที่ 2 เสริมสารช่วยย่อยที่ระดับ 1,000 มิลลิกรัม/ลิตร กลุ่มที่ 3 เสริมสารช่วยย่อยที่ระดับ 2,000 มิลลิกรัม/ลิตร และกลุ่มที่ 4 เสริมสารช่วยย่อยที่ระดับ 5,000 มิลลิกรัม/ลิตร ทำการปรับสภาพสัตว์ทดลอง 3 วันและเก็บเป็นเวลา 5 วัน จากผลการศึกษาพบว่ากลุ่มที่เสริมสารช่วยย่อยทั้ง 4 ระดับ ส่งผลต่อค่าการใช้ประโยชน์ได้แบบปรากฎของโปรตีน สิ่งแห้ง เยื่อใยหยาบ และฟอสฟอรัส ไม่แตกต่างกัน (P>0.05)


This experiment was aimed to study the effects of mixed-enzyme (Cellulase 250,000 unit, Xylanase 200,000 unit, b-glucanase 100,000 unit, Protease 500,000 unit, Amylase 500,000 unit, and probiotics, Bacillus subtilis 1.0x1011 CFU/g, Bacillus licheniformis 1.0x1011 CFU/g) supplementation in drinking water on nutrient availability of broilers. A total of 80 broilers (Ross 308®) aged 14 days was used and was divided into 4 treatment groups with 5 replicates and 4 broilers per each groups were 1) no supplementation of enzyme in drinking water (Control), group 2, 3 and 4 were supplemented of mixed enzyme at 1,000, 2,000 and 5,000 mg/l, respectively. Broilers were fed with commercial diet for broiler in the whole experimental period. The adjusting period was a 3 days and collecting period was a 5 days, respectively. The results found that supplementation of mixed enzyme in drinking water did not significantly (P>0.05) effect on nutrient utilization of crude protein, dry matter, crude fiber and phosphorus

Article Details

How to Cite
POOMMARIN, Pattaraporn; KHEERAJIT, Cherdpong; SILA-ON, Daorung. ผลของการใช้สารช่วยย่อยชนิดรวมในน้ำดื่มต่อค่าการใช้ประโยชน์ได้ของโภชนะในไก่เนื้อ อายุ 3 สัปดาห์. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตรและการจัดการ, [S.l.], v. 4, n. 1, p. 61-65, may 2021. ISSN 2697-5378. Available at: <https://kuojs.lib.ku.ac.th/index.php/jasm/article/view/4215>. Date accessed: 20 june 2021.
Section
Articles