การขยายพันธุ์และเพิ่มปริมาณสารเทอร์พีนอยด์รวมในจิงจูฉ่ายด้วยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ Micropropagation and Enhancement of Total Terpenoid Content in Artemisia lactiflora Using Tissue Culture Technique

Main Article Content

Prakay Onwimol Phaitun Bupphada Wararat Sriprapat Supinya boonmanop Phummarin Wanichananan

Abstract

การขยายพันธุ์และการเพิ่มปริมาณสารสำคัญในพืชสมุนไพรด้วยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเป็นแนวทางหนึ่งที่สามารถผลิตพืชสมุนไพรปลอดสารเคมีที่มีสารสำคัญอย่างสม่ำเสมอและปริมาณมากเพียงพอสำหรับรองรับการผลิต       ในระดับอุตสาหกรรมยาในอนาคตได้ งานวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาสูตรอาหารที่เหมาะสมต่อการเพาะเลี้ยงต้น           จิงจูฉ่ายและเพิ่มศักยภาพการผลิตสารเทอร์พีนอยด์รวม โดยใช้สิ่งกระตุ้นในสภาพปลอดเชื้อ รวมทั้งการศึกษาสูตรอาหารที่เหมาะสมต่อการชักนำให้ข้อและยอดจิงจูฉ่ายเกิดยอดจำนวนมาก โดยนำเนื้อเยื่อส่วนข้อและยอดไปเพาะเลี้ยงบนอาหารแข็งสูตร MS ที่เติม BA ความเข้มข้น 0, 1, 2, 4, 6 และ 12 mg/l เป็นเวลา 4  สัปดาห์ พบว่า ข้อที่เพาะเลี้ยงบนอาหารแข็งสูตร MS ที่ไม่เติมสารควบคุมการเจริญเติบโต สามารถชักนำให้เกิดยอดเฉลี่ย 12. 2 ยอด ต่อ 1 ข้อ ซึ่งให้ผลไปในทางเดียวกันกับยอด ที่สามารถชักนำให้เกิดยอดเฉลี่ย 11.6 ยอดต่อ 1 ยอด  การย้ายต้นจิงจูฉ่ายที่มีลักษณะต้นและรากสมบูรณ์ โดยนำมาปรับสภาพที่อุณหภูมิห้องก่อนย้ายออกปลูกเป็นเวลาที่แตกต่างกัน คือ 3, 5, 7  และ 10 วัน พบว่า ต้นจิงจูฉ่ายอายุ 1 เดือน มีเปอร์เซ็นต์การรอดชีวิตเท่ากับ 100% ในทุกระยะเวลาการปรับสภาพ หลังจากนั้นเมื่อนำต้นจิงจูฉ่ายที่เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่ออายุ 3 เดือนซึ่งมีต้นและรากสมบูรณ์มาเลี้ยงในอาหารเหลวที่เติมสิ่งกระตุ้นคือกรดซาลิไซลิก (salicylic acid) ที่มีความเข้มข้น 0, 0.1, 0.5, 1.0, 3.0 และ 5.0 mM (ปัจจัยหลัก) แล้วนำไปเพาะเลี้ยงเป็นเวลานาน 1, 3 และ 5 วัน (ปัจจัยรอง) จึงนำไปวิเคราะห์ปริมาณสารเทอร์พีนอยด์รวม ด้วยเครื่อง Spectrophotometer พบว่า การกระตุ้นด้วย กรดซาลิไซลิก ที่ความเข้มข้น 0.1 mM เป็นเวลานาน 1 วัน มีประสิทธิภาพในการเพิ่มปริมาณสารเทอร์พีนอยด์รวม (total terpenoid) มากที่สุด (23.05 mg/100g) คิดเป็น 1.1 เท่าของต้นจิงจูฉ่ายที่ปลูกในสภาพธรรมชาติ


Plant propagation and medicinal enrichment using tissue culture is the production approach of chemical-free herbs with consistent and large quantities of essential substances for the future pharmaceutical industry. This research aimed to determine the optimal medium for multiplication and enhancing total terpenoid content in white mugwort using the elicitors under aseptic conditions. The appropriate medium for shoots multiplication from nodal segments and shoot tips were also optimized. Tissues of nodal segments and shoot tips were cultured on solid MS medium supplemented with 0, 1, 2, 4, 6 and 12 mg/l of BA for 4 weeks. The results showed that nodal segments cultured on solid MS medium without BA produced an average of 12.2 shoots per nodal segment. Shoot tips had a similar result with an average of 11.6 shoots per shoot tip. For acclimatization, white mugwort with healthy roots and stems were transferred to room temperature for 3, 5, 7 and 10 days. One month after transplantation, the survival rate was 100% in every condition. Then, the 3-month-old plantlets with healthy stems and roots from tissue culture were cultured in a liquid MS medium supplemented with 0, 0.1, 0.5, 1.0, 3.0 and 5.0 mM of salicylic acid (the major factor) for 1, 3 and 5 days (the minor factor). The total terpenoid content was analyzed by using a spectrophotometer. The use of 0.1 mM salicylic acid as an elicitor for one day resulted in a total terpenoid content of 23.05 mg/100g, was 1.1 times higher than that of field-grown plants

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
ONWIMOL, Prakay et al. การขยายพันธุ์และเพิ่มปริมาณสารเทอร์พีนอยด์รวมในจิงจูฉ่ายด้วยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตรและการจัดการ, [S.l.], v. 5, n. 1, p. 5-12, apr. 2022. ISSN 2697-5378. Available at: <https://kuojs.lib.ku.ac.th/index.php/jasm/article/view/4635>. Date accessed: 03 feb. 2023.
Section
Articles