- ผลของพาโคลบิวทราโซลต่อการเจริญเติบโตของหน่อตามกล้วยหอมทอง Effect of Paclobutrazol on Pseudostem Sucker Growth of Musa (AAA group) ‘Kluai Hom Thong’

Main Article Content

Pimnipa - Phengchang Kunlayanee Suvittawat Kwanhatai Tanongjid Darunee Thawornchareon Pason Saradhuldhat

Abstract

ศึกษาผลของสารพาโคลบิวทราโซลที่ความเข้มข้นต่างกัน  ต่อการเจริญเติบโตของหน่อตามในกล้วยหอมทอง  โดยให้สารพาโคลบิวทราโซลที่ความเข้มข้น  125,  250,  500 และ 1,000  มก. a.i./ต้น  กับหน่อตามอายุ 2 เดือน    ของต้นกล้วยหอมทองเปรียบเทียบกับหน่อตามที่ไม่ได้รับสาร  (ชุดควบคุม) วางแผนการทดลองแบบ RCBD (Randomized Complete Block Design)  มี 5 ทรีตเมนต์ แต่ละทรีตเมนต์มี 10 ซ้ำ จากการศึกษาพบว่า               ความสูงของลำต้นเทียมลดลงตามความเข้มข้นของสารพาโคลบิวทราโซลที่เพิ่มขึ้น การเปลี่ยนแปลงความสูงของลำต้นเทียมเริ่มแตกต่างตั้งแต่เดือนที่ 6 หลังได้รับสารเปรียบเทียบกับต้นที่ไม่ได้รับสาร ดังนี้  229.0, 221.5, 211.9, 205.8 และ 189.0 ซม. ตามลำดับ  นอกจากนี้ยังส่งผลให้ขนาดเส้นรอบวงของลำต้นเทียม  ระยะห่างระหว่างกาบใบแคบลงและความยาวก้านใบสั้นลงตามความเข้มข้นของสารที่เพิ่มขึ้น โดยความเข้มข้นของสารพาโคลบิวทราโซลที่เหมาะสม คือ 125 มก.a.i/ต้น และการใช้ความเข้มข้นของสารพาโคลบิวทราโซลที่สูงเกินไปส่งผลให้เกิดลักษณะที่ผิดปกติกับลำต้นเทียม


The effect of paclobutrazol at different concentrations on sucker growth of Musa (AAA group)  “Kluai Hom Thong” was studied. Paclobutrazol at the concentrations of 125, 250, 500 and 1,000 mg a.i./plant compared to the control (water) was applied to two-month-old sucker. The experiment was conducted in RCBD (Randomized Complete Block Design) with five treatments and 10 replications. The results showed that pseudostem height decreased as concentrations of paclobutrazol increased. Six months after chemical application, height of control and paclobutrazol treated pseudostem were 229.0, 221.5, 211.9, 205.8 and 189.0 cm, respectively. In addition the results showed that a significant decrease of pseudostem circumference, leaf blade spacing and petiole length occurred as paclobutrazol concentration increased. The suitable concentration of paclobutrazol for this purpose was 125 mg a.i/plant. Higher concentrations of paclobutrazol resulted in abnormal growth of pseudostem

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
PHENGCHANG, Pimnipa - et al. - ผลของพาโคลบิวทราโซลต่อการเจริญเติบโตของหน่อตามกล้วยหอมทอง. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตรและการจัดการ, [S.l.], v. 5, n. 1, p. 13-18, apr. 2022. ISSN 2697-5378. Available at: <https://kuojs.lib.ku.ac.th/index.php/jasm/article/view/4682>. Date accessed: 03 feb. 2023.
Section
Articles