สมบัติทางเคมีและปริมาณธาตุอาหารพืชในของเสียจากฟาร์มเลี้ยงสัตว์ เพื่อใช้ในระบบผลิตพืชอินทรีย์ Chemical Property and Plant Nutrient Content in Animal Farm Waste for Organic Production System

Main Article Content

PATIMA USUNGNOEN Worapot Satadaechakul

Abstract

การศึกษาสมบัติทางเคมีและปริมาณธาตุอาหารพืชในของเสียจากฟาร์มเลี้ยงสัตว์เพื่อใช้ในระบบผลิตพืชอินทรีย์ กระทำโดยการเก็บตัวอย่างมูลโคหมัก น้ำหมักมูลสุกร และน้ำเสียจากฟาร์มกระบือ จากฟาร์มของภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม จำนวน 3 ครั้ง ระยะเวลาห่างกันครั้งละ 4 เดือน ผลการศึกษาพบว่า มูลโคหมัก มีปริมาณธาตุอาหาร N, P2O5, K2O เท่ากับ 1.30%, 1.99% และ  2.35% เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานปุ๋ยหมัก เกรด 2 (กรมพัฒนาที่ดิน, 2550)  ส่วนน้ำหมักมูลสุกรและน้ำเสียจากฟาร์มกระบือมีปริมาณธาตุอาหารไม่เป็นไปตามมาตรฐานปุ๋ยอินทรีย์เหลว (กรมวิชาการเกษตร , 2557)ถึงแม้ว่าน้ำหมักมูลสุกรและน้ำเสียจากฟาร์มกระบือจะมีปริมาณธาตุอาหารหลักในปริมาณไม่มากนัก แต่มีธาตุอาหารรอง จุลธาตุและธาตุเสริมประโยชน์ รวมอย่างน้อย 13 ธาตุ ซึ่งสามารถนำมาใช้เป็นธาตุอาหารเสริมสำหรับพืชในรูปของเหลวโดยการให้ทางดินและทางใบได้


Composted cow manure, pig manure tea and wastewater of buffalo farm samples from farms at Department of Animal Science, Faculty of Agriculture at Kamphaeng Saen, Kasetsart University,  Nakhon Pathom province, were collected 3 times at 4 months interval, and were studied for organic fertilizer properties and plant nutrients content.  Results of the study indicated that composted cow manure contained the macronutrients as 1.30% N, 1.99% P2O5 and 2.35% K2O, comply with the compost standard grade 2 by the Land Development Department. Pig manure tea and wastewater of buffalo farm did not comply with the standards of liquid organic fertilizer of the Department of Agriculture.  Although pig manure tea and wastewater of buffalo farms contained small amount of major nutrients, both of them contained the minor nutrients, micronutrient elements and beneficial mineral elements of at least 13 types, which could be used as liquid fertilizer for soil and foliar application

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
USUNGNOEN, PATIMA; SATADAECHAKUL, Worapot. สมบัติทางเคมีและปริมาณธาตุอาหารพืชในของเสียจากฟาร์มเลี้ยงสัตว์ เพื่อใช้ในระบบผลิตพืชอินทรีย์. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตรและการจัดการ, [S.l.], v. 5, n. 1, p. 34-43, apr. 2022. ISSN 2697-5378. Available at: <https://kuojs.lib.ku.ac.th/index.php/jasm/article/view/4685>. Date accessed: 03 feb. 2023.
Section
Articles