ผลของแสงเทียมจากหลอดแอลอีดีร่วมกับการควบคุมอุณหภูมิต่อผลผลิต และปริมาณน้ำมันในใบกะเพราและโหระพา CEffect of Artificial Lighting Source from LEDs and Temperature Control on Yield and Leaf Oil of Holy Basil and Sweet Basil

Main Article Content

Siriwan Tipparak Nitirong Pongpanich Pakaporn Sathalalai Wutichai Tongdonae Lapusrada Rungarunkhajorndetch Sasiwimol Chansuthep Kanlaya Polsap

Abstract

การศึกษาผลของแสงเทียมจากหลอด LEDs ร่วมกับการควบคุมอุณหภูมิต่อผลผลิตและปริมาณน้ำมันในใบกะเพราและโหระพา โดยวางแผนการทดลองแบบ Completely Randomized Design (CRD) จำนวน 4 ซ้ำ 6 กรรมวิธี และทำการทดลองในโรงเรือนควบคุมอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส พบว่า การใช้แสงธรรมชาติทำให้กะเพราและโหระพามีน้ำหนักใบและน้ำหนักผลผลิตมากที่สุด การปลูกกะเพราภายใต้แสงสีขาว แดง น้ำเงิน และสีแดง : สีน้ำเงิน อัตราส่วน 1 : 1 ทำให้กะเพรามีน้ำหนักผลผลิต เท่ากับ 3,564.44 3,488.89 3,333.33 และ 3,306.67  กรัมต่อไร่ ตามลำดับ ซึ่งแตกต่างทางสถิติกับการปลูกกะเพรานอกโรงเรือนซึ่งมีน้ำหนักผลผลิตน้อยที่สุด คือ 2,608.89 กรัมต่อไร่ หลอด LEDs แสงสีแดงทำให้โหระพามีจำนวนใบและจำนวนใบที่เพิ่มขึ้นมากที่สุดอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ และการใช้แสง LEDs ทุกกรรมวิธีทำให้ใบกะเพรามีปริมาณน้ำมัน 8.94 - 11.37 % และใบโหระพามีปริมาณน้ำมัน 7.92 - 8.75 % ซึ่งมากกว่าและแตกต่างทางสถิติกับแสงธรรมชาติและการปลูกนอกโรงเรือน


The application of light emitting diode (LEDs) on yield and leaf oil of holy basil and sweet basil was investigated in Completely Randomized Design (CRD) with 4 replications and 6 treatments, at 25oC. The result showed that holy basil and sweet basil in controlled greenhouse with sun light yielded the highest leaf fresh weight and yield. The yield of holy basil in the condition of white, red, blue and red:blue (ratio 1:1) light LEDs was 3,564.44  3,488.89  3,333.33 and 3,306.67 grams per rai, respectively. These were significantly different from the holy basil grown outside the greenhouse that had the least yield of  2,608.89 grams per rai. Red light LEDs significantly increased the number of leaves and the increased number of leaves of sweet basil. All of LEDs treatment significantly increased leaf oil of holy basil and sweet basil. Holy basil contained 8.94 - 11.37 % of leaf oil and sweet basil contained 7.92 - 8.75 % of leaf oil which were significantly higher and significantly higher different than those of the outside grown with natural light

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
TIPPARAK, Siriwan et al. ผลของแสงเทียมจากหลอดแอลอีดีร่วมกับการควบคุมอุณหภูมิต่อผลผลิต และปริมาณน้ำมันในใบกะเพราและโหระพา. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตรและการจัดการ, [S.l.], v. 5, n. 1, p. 53-60, apr. 2022. ISSN 2697-5378. Available at: <https://kuojs.lib.ku.ac.th/index.php/jasm/article/view/4697>. Date accessed: 03 feb. 2023.
Section
Articles