อิทธิพลของสูตรปุ๋ยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของอะโวคาโดพันธุ์บัคคาเนีย Effects of Fertilizer Formula on Growth of Buccaneer Avocado

Main Article Content

Kwanhatai Tanongjid Pimnipa Phengchang Kunlayanee Suvittawat Darunee Thawornchareon

Abstract

ศึกษาอิทธิพลของปุ๋ย 4 ชนิดที่มีผลต่อความสูงต้น ความกว้างทรงพุ่ม และเส้นผ่าศูนย์กลางต้นของอะโวคาโดพันธุ์บัคคาเนีย วางแผนการทดลองแบบสุ่มบล็อกสมบูรณ์ (Randomized Complete Block Design.,  RCBD) แบ่งออกเป็น 5 กรรมวิธี 4 ซ้ำ ไม่ใส่ปุ๋ย(control), ปุ๋ยยูเรีย (46-0-0) 200 กรัมต่อต้น, ปุ๋ย 15-15-15, ปุ๋ย 46-0-0 + 15-15-15 และ ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด โดยใส่ปุ๋ย ทุก 3 เดือน ณ สถานีวิจัยปากช่อง ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ระหว่างเดือนมิถุนายน 2563 ถึงเดือนมิถุนายน 2564  จากการทดลองพบว่าค่าเฉลี่ยความสูงต้นในเดือนที่ 3 6 และ 9 ไม่แตกต่างทางสถิติยกเว้นเดือนที่ 12 มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยสำคัญ โดยปุ๋ยสูตร 15-15-15 มีความสูงต้นมากที่สุด รองลงมาคือปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดมีความสูงเท่ากับ 140.0 ซม. และ 116.3 ซม. ตามลำดับ ความกว้างทรงพุ่ม และเส้นผ่าศูนย์กลางลำต้น พบว่าไม่มีความแตกต่างทางสถิติในเดือนที่ 3 6 9 และ 12 เนื่องจากดินมีธาตุอาหารสูง ปุ๋ยจะไม่ส่งผลในระยะแรก (เดือนที่ 3 และ 6) อย่างไรก็ตามปุ๋ยสูตร 15-15-15 ในระยะหลัง (เดือนที่ 9 และ12) ส่งผลทำให้ความกว้างทรงพุ่ม และเส้นผ่าศูนย์กลางต้นมีแนวโน้มสูงขึ้นเท่ากับ 101.3 ซม., 105.0 ซม. และ 24.9 มม., 31.9 มม. ตามลำดับ


The experiment on the effect of five fertilizer treatments on height, canopy width and diameter of Buccaneer avocado was conducted by using randomized complete block design (RCBD) with 4 replications. The treatments consisted of control, 200 g/plant of urea (46-0-0), 15-15-15 formula, urea + 15-15-15 formula and pelletized organic fertilizer every 3 months. The study was done at Pak Chong Research Station during June 2020 to June 2021. The results showed average height at 3, 6 and 9 months was not significantly different but at 12 months was statistical difference. The 15-15-15 formula had the highest plant height, followed by pelletized organic fertilizer with average height of 140 cm and 116.3 cm, respectively. Canopy width and trunk diameter were not statistically different at 3, 6, 9 and 12 months because soil was high in nutrients, fertilizer did not have any effect in the first stage (3 and 6 months). However, the formula 15-15-15 in the later stage (9 and 12 months) resulted in increased canopy width and diameter as 101.3 cm, 105.0 cm and 24.9 mm, 31.9 mm, respectively

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
TANONGJID, Kwanhatai et al. อิทธิพลของสูตรปุ๋ยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของอะโวคาโดพันธุ์บัคคาเนีย. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตรและการจัดการ, [S.l.], v. 5, n. 1, p. 75-81, apr. 2022. ISSN 2697-5378. Available at: <https://kuojs.lib.ku.ac.th/index.php/jasm/article/view/4701>. Date accessed: 03 feb. 2023.
Section
Articles