รูปแบบของการให้น้ำที่มีผลต่อการก่อโรคและการขยายพันธุ์ของไส้เดือนฝอยรากปมข้าว Meloidogyne graminicola ในข้าวพันธุ์สุรินทร์ 1 Effect of Water Regime on the Pathogenicity and Reproduction of Rice Root-knot Nematode Meloidogyne graminicola in Rice (Oryza sativa L.) cv. Surin 1

Main Article Content

รัชฎาภรณ์ - ศรีใจ พรทิพย์ - เรือนปานันท์

Abstract

ข้าว (Oryza sativa L.) เป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญของประเทศไทย ปัญหาสำคัญในพื้นที่ที่มีการเพาะปลูก เกิดจากโรครากปมที่มีสาเหตุจากไส้เดือนฝอยรากปม Meloidogyne graminicola งานวิจัยนี้ได้ทำการศึกษารูปแบบการให้น้ำ ที่มีผลต่อการก่อโรคและการขยายพันธุ์ของไส้เดือนฝอยรากปมข้าวในข้าวไทยพันธุ์สุรินทร์ 1 ในสภาพเรือนทดลอง ทำการทดสอบแบบของการให้น้ำ 4 กรรมวิธี ได้แก่ การให้น้ำแบบท่วมขัง แบบเปียกสลับแห้ง 1 สัปดาห์  แบบเปียกสลับแห้ง 2 สัปดาห์ และแบบสภาพดินแห้ง ผลการทดลองพบว่าไส้เดือนฝอยรากปมข้าวลดการเจริญและปริมาณผลผลิตของข้าวพันธุ์ดังกล่าวในทุกรูปแบบการให้น้ำ โดยมีดัชนีการเกิดปมและผลผลิตลดลงมากที่สุดในข้าวที่ปลูกในสภาพดินแห้ง ในขณะที่จำนวนประชากรของไส้เดือนฝอยในรากข้าว ณ วันเก็บเกี่ยว พบมากที่สุดในกรรมวิธีการให้น้ำแบบเปียกสลับแห้ง 2 สัปดาห์ ผลการวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่ารูปแบบการให้น้ำที่แตกต่างกันมีผลให้การขยายพันธุ์และการก่อโรคของไส้เดือนฝอยรากปมรวมถึงผลผลิตของข้าวอย่างมีนัยสำคัญ


Rice (Oryza sativa L.) is an economically important crop in Thailand, where root knot disease caused by Meloidogyne graminicola (RKN) is a major constraint to rice production. The effects of different water regimes (continuous flooding, 1-week-intermittent flooding, 2-week-intermittent flooding and no flooding) on the pathogenicity and reproduction of RKN on the nematode susceptible Thai rice cv. Surin 1 were evaluated in greenhouse experiment. RKN reduced growth and yield of the rice under all water regimes. Galling index and percentage of yield loss were found the most under no flooding condition. Meanwhile, the most nematode population density in rice root at the day of harvesting was detected under 2-week intermittent flooding. The results indicated that different water regimes influence to reproduction and pathogenicity of RKN and rice yield significantly

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
ศรีใจ, รัชฎาภรณ์ -; เรือนปานันท์, พรทิพย์ -. รูปแบบของการให้น้ำที่มีผลต่อการก่อโรคและการขยายพันธุ์ของไส้เดือนฝอยรากปมข้าว Meloidogyne graminicola ในข้าวพันธุ์สุรินทร์ 1. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตรและการจัดการ, [S.l.], v. 5, n. 1, p. 44-52, apr. 2022. ISSN 2697-5378. Available at: <https://kuojs.lib.ku.ac.th/index.php/jasm/article/view/4702>. Date accessed: 03 feb. 2023.
Section
Articles