ธาตุอาหารในใบ เนื้อและเปลือกทุเรียนหมอนทองที่ปลูกในชุดดินคลองซาก Nutrient in Leave Flesh and Peel of Monthong Durian Planting on Khlong Chak Series

Main Article Content

wipawan Thaymuang Jirawat Boonjan Samabhorn Sinhabandhu

Abstract

ศึกษาปริมาณธาตุอาหารในใบ เนื้อ และเปลือกทุเรียน ที่ปลูกในชุดดินคลอกซาก อำเภอเมือง จังหวัดตราด ต้นทุเรียนอายุ 4 ปี รัศมีทรงพุ่ม 5 ม. ใส่ปุ๋ยอัตรา 5 กก. N/ต้น/ปี 1.2 กก. P2O5/ต้น/ปี 5 กก. K2O/ต้น/ปี 1.5 กก. CaO/ต้น/ปี 2.5 กก. MgO/ต้น/ปี และ 1.3 กก.S/ต้น/ปี สุ่มเก็บตัวอย่างดินและใบ 6 สัปดาห์หลังติดผล และสุ่มเก็บผลผลิตทุเรียนต้นละ 1 ลูก จำนวน 7 ต้น พบว่า ธาตุอาหารในดินอยู่ในระดับปานกลางถึงสูงมาก ธาตุอาหารเสริมอยู่ในระดับต่ำมากถึงสูง ผลทุเรียนมีขนาด 1.69-2.17 กก./ผล น้ำหนักเนื้อ 0.48-0.77 กก./ผล น้ำหนักแห้ง >35% และความหวาน 22.5-29.5%brix ปริมาณไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แมกนีเซียม เหล็ก แมงกานีส ในใบอยู่ในระดับที่เพียงพอ แต่แคลเซียม ทองแดง และสังกะสีอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าเกณฑ์  ส่วนในเนื้อทุเรียนสดจะพบไนโตรเจนและโพแทสเซียมในปริมาณสูงกว่าธาตุอื่น และในเปลือกทุเรียนจะมีธาตุโพแทสเซียมสูง และความหวานทุเรียนมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับปริมาณแคลเซียมในใบ ส่วนความหนาเปลือกทุเรียนมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับปริมาณฟอสฟอรัสและกำมะถันในใบ แต่มีความสัมพันธ์เชิงลบกับแคลเซียม


The study on nutrient content in durian leaves, flesh and peel that grown on Khlong Chak series at Muang district, Trat province was carried out.  Seven durian plants of 4 years and 5 meters of canopy diameter were selected as tested plants. Fertilizers were applied at the rate of 5 kg N, 1.2 kg P2O5, 5 kg K2O, 1.5 kg CaO, 2.5 kg MgO, 1.3 kg S per tree per year. Soil samples and durian leaves were collected by 6 weeks after fruit setting and 1 fruit/tree was sampled from each of 7 trees at harvesting time. The results showed that available nutrients in soil were medium to very high, but trace elements ranged from very low to high levels. Fruit weight was between 1.69-2.17 kg/fruit. Flesh yield was 0.48-0.77 kg/fruit. Dry weight was >35% of total weight and sweetness was 22.5-29.5%brix. N, P, K, Mg, Fe, and Mn in durian leaves ranged within optimum levels, but Ca, Cu and Zn were below critical levels. N and K were more concentrated than other elements in flesh of durian and K was the highest nutrient in durian peel. The data suggested that the sweetness of flesh yield was positively correlated with ca, whereas peel thickness was positively correlated with P and S but negatively correlated with Ca

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
THAYMUANG, wipawan; BOONJAN, Jirawat; SINHABANDHU, Samabhorn. ธาตุอาหารในใบ เนื้อและเปลือกทุเรียนหมอนทองที่ปลูกในชุดดินคลองซาก. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตรและการจัดการ, [S.l.], v. 5, n. 1, p. 82-90, apr. 2022. ISSN 2697-5378. Available at: <https://kuojs.lib.ku.ac.th/index.php/jasm/article/view/4724>. Date accessed: 03 feb. 2023.
Section
Articles