การทดสอบประสิทธิภาพสารป้องกันกำจัดเชื้อราในการควบคุมโรคเมล็ดสีม่วงในถั่วเหลือง The Efficiency of Fungicides for Controlling Soybean Purple Seed Stain

Main Article Content

Waraluk Boonmachai Nipaporn Punara Sumana Jumpa Sirakan Khayankarn

Abstract

การทดสอบประสิทธิภาพสารป้องกันกำจัดโรคเมล็ดสีม่วงถั่วเหลือง พันธุ์เชียงใหม่ 60 ในสภาพเรือนทดลองและสภาพแปลงทดลอง ในปี 2562 – 2563  ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชเชียงใหม่ พบว่า ในสภาพเรือนทดลอง ปี 2562 การคลุกเมล็ดก่อนปลูกด้วย captan (50% WP) อัตรา  3 กรัม/เมล็ดพันธุ์ 1 กิโลกรัม และพ่น propiconazole+difenoconazole  (15%+15% EC) อัตรา 10 ซีซี/น้ำ 20 ลิตร พบการเกิดโรคเมล็ดสีม่วงต่ำที่สุด คือ 0.33% ส่วนในสภาพแปลงทดลอง ซึ่งดำเนินการในฤดูฝน ปี 2562 พบว่าการพ่น propiconazole+difenoconazole  (15%+15% EC) อัตรา 10 ซีซี/น้ำ 20 ลิตร มีการเกิดโรคเมล็ดสีม่วงต่ำที่สุด คือ 4.75% ส่วนกรรมวิธีควบคุม พบการเกิดโรคเมล็ดสีม่วง ถึง 26.25% ดังนั้นจึงแนะนำให้เลือกใช้การพ่น propiconazole+difenoconazole  (15%+15% EC) อัตรา 10 ซีซี/น้ำ 20 ลิตร ที่ระยะ R2 และ R6 ทดแทนการใช้สาร carbendazim ในการป้องกันกำจัดโรคเมล็ดสีม่วง วิธีการนี้จะช่วยลดการเกิดโรคเมล็ดสีม่วงในถั่วเหลืองปลอดภัยต่อมนุษย์ และสิ่งแวดล้อม


The efficiency of fungicides to control purple seed stain disease in soybean variety Chiangmai 60 was conducted under greenhouse and field conditions during 2019 - 2020 at Chiang Mai Seed Research and Development Center. The results from the experiment under greenhouse condition in 2019 revealed that seed treated before planting with 50% WP captan at 3 g / 1 kg of seeds and plant spraying with propiconazole + difenoconazole (15% + 15% EC) at 10 cc / 20 L of water had the lowest of purple seed stain disease of 0.33%. The experiment in the field that was performed during rainy season in 2019 showed that propiconazole + difenoconazole (15% + 15% EC) spraying at 10 cc per 20 L of water provided the lowest percentage of purple seed stain disease 4.75 %. The purple seed stain disease was 26.25% in the control treatment. Therefore, the spray of propiconazole + difenoconazole (15% + 15% EC) at 10 cc / 20 L of water at R2 and R6 stages was recommended to replace the use of carbendazim to control the purple seed stain disease. This procedure helps reduce soybean purple seed stain disease; is safe for human and the environments

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
BOONMACHAI, Waraluk et al. การทดสอบประสิทธิภาพสารป้องกันกำจัดเชื้อราในการควบคุมโรคเมล็ดสีม่วงในถั่วเหลือง. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตรและการจัดการ, [S.l.], v. 5, n. 1, p. 61-66, apr. 2022. ISSN 2697-5378. Available at: <https://kuojs.lib.ku.ac.th/index.php/jasm/article/view/4886>. Date accessed: 03 feb. 2023.
Section
Articles