Return to Article Details การวิเคราะห์ความต้องการของครูคอมพิวเตอร์ต่อสมรรถนะวิชาชีพครู สาขาคอมพิวเตอร์ด้วยเทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพ |Analyst User requirements of Computer Teaching Proficiency through Quality Function Deployment Download Download PDF