การวิเคราะห์ความต้องการของครูคอมพิวเตอร์ต่อสมรรถนะวิชาชีพครู สาขาคอมพิวเตอร์ด้วยเทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพ |Analyst User requirements of Computer Teaching Proficiency through Quality Function Deployment

Main Article Content

สราวุธ แผลงศร

Abstract

      Analyst User requirements was the beginning process of creating a research instrument. It was crucial to evaluateboth teacher and student proficiency in Computer Literacy as it allowed the program developers to profoundly understand the ultimate needs of computer teachersregardingthe information technology development in the school context. The research objectives were to investigate the needs of teachers in educating computer literacy, and do need analysis in creating the solutions for fulfilling either individual needs or tailor-made curriculum to improve the college student’s teaching practice in the Faculty of Education majoring in teaching Computer, Phetchaburi Rajabhat University.The research methodology was Survey Research. The sampling group of 22 teachers was selected. The research instruments were Quality Function Deployment-based Survey and Group Discussion Technique.


     The research findings demonstrated that most teachers need program efficiency and accuracy (score =461), functioning (score = 307), and variety of applications (score = 120), respectively. As a result, the researcher designed game components and functions, categorized into 5 groups; data processing, functioning, virtual scenery, platform, prototype applications. Further researches were suggested to implement these findings into developing online QFD or teaching proficiency evaluation.


     การวิเคราะห์ความต้องการเป็นกระบวนการแรกของการสร้างเครื่องมือวิจัย และมีความสำคัญต่อการประเมินสมรรถนะวิชาชีพครูกับนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ เนื่องจากข้อมูลที่ได้จะทำให้ผู้พัฒนาระบบเข้าใจความต้องการที่แท้จริงของครูคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนจนนำไปสู่การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  ซึ่งทำให้อาจารย์ผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์สามารถนำผลลัพธ์จากระบบสารสนเทศนี้ไปแก้ปัญหาประสิทธิภาพของนักศึกษารายบุคคล และปรับปรุงการสอนในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตให้มีสมรรถนะตรงตามความต้องการของโรงเรียน งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ความต้องการของครูผู้สอนคอมพิวเตอร์ด้วยการนำเทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพ (Quality Function Deployment, QFD) กลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยนี้เป็นครูสอนคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนในจังหวัดเพชรบุรี จำนวน 22 คน เครื่องมือในการวิจัยใช้แบบรายการQFD แสดงสิ่งที่ผู้ใช้ต้องการและกิจกรรมต่างๆ ทำการเก็บข้อมูลวิจัยด้วยการประชุม


    ผลจากการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างต้องการให้ระบบมีประสิทธิภาพในการประมวลผลลัพธ์ถูกต้องมากที่สุดที่ รวม 461 คะแนน รองลงมา คือ ความต้องการฟังก์ชันการทำงาน รวม 342 คะแนน ความต้องการภาพเสมือนจริง รวม 310 คะแนน ความต้องการการแสดงผลออกทางหน้าจอ รวม 307 คะแนน และความต้องการลูกเล่นที่น่าสนใจ รวม120 คะแนน ตามลำดับ จากผลการทดลองทำให้สามารถออกแบบองค์ประกอบภายในเกม ออกแบบฟังก์ชัน โดยจำแนกตามกลุ่มต่างๆ ได้ 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มของการประมวลผล กลุ่มของฟังก์ชันการทำงาน กลุ่มของภาพเสมือนจริง กลุ่มของการแสดงผลออกทางหน้าจอ และกลุ่มของการมีลูกเล่นที่น่าสนใจในระบบต้นแบบ ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้คือนำผลการวิจัยนี้ไปพัฒนาเทคนิค QFD ออนไลน์หรือสร้าง Application ที่สามารถประเมินสมรรถนะวิชาชีพครูได้

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย