วารสารสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Journal of Social Sciences and Liberal Arts Kasetsart University; ISSN 2286-7651) เป็นวารสารทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยา เขตกําแพงแสน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานวิจัยและบทความทางวิชาการของอาจารย์ นักวิจัยและ นักวิชาการตามเกณฑ์วารสารระดับชาติ ดําเนินการตีพิมพ์ผลงานวิชาการในสาขาสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ สาขาศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ สาขาการส่งเสริมการเกษตร และสาขาการจัดการการกีฬา นันทนาการและการ ท่องเที่ยว ทั้งนี้วารสารจะเผยแพร่ในลักษณะของ Electronic Journal กําหนดออกปีละ 2 ฉบับ ในเดือน มิถุนายน และธันวาคม เรื่องที่จะส่งมาลงพิมพ์ในวารสารสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะต้องเป็น บทความทางวิชาการ หรืองานวิจัย (Technical papers) เป็นการเสนอผลการวิจัยที่ผู้เขียนได้จัดทําเอง