เจ้าของ

หัวหน้ากองบรรณาธิการ

   รศ.ดร.ดอกรัก มารอด

กองบรรณาธิการ

ศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ สหุนาฬุ 
  นักวิชาการอิสระ 
ศ.ดร.นิพนธ์ ตั้งธรรม
  นักวิชาการอิสระ 
รศ.ดร.อุทิศ กุฎอินทร์
  นักวิชาการอิสระ 
รศ.ดร. สันต์ เกตุปราณีต 
  นักวิชาการอิสระ 
รศ.ดร.เดชา วิวัฒน์วิทยา
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
รศ.ดร.สันติ สุขสอาด
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ผศ.ดร.นิคม แหลมสัก
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ผศ.ดร.สาพิศ ดิลกสัมพันธ์
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ผศ.ดร.กอบศักดิ์ วันธงไชย
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ผศ.ดร.ประทีป ด้วงแค
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ผศ.ดร.พสุธา สุนทรห้าว

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รศ.ดร.สุนทร คำยอง
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รศ.ดร.สุระ พัฒนเกียรติ
  มหาวิทยาลัยมหิดล
รศ.ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง
  มหาวิทยาลัยแม่โจ้
รศ.ดร.ดุสิต เวชกิจ
  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ผศ.ดร.เชิดศักดิ์ ทัพใหญ่
  มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผศ.ดร.บุญวงศ์ ไทยอุตส่าห์
  มูลนิธิโครงการหลวง
ผศ.ดร.กัณฑรีย์ บุญประกอบ
  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Prof.Dr.Olavi Luukkanen
  University of Helsinki, Finland
Prof.Dr.Hiroshi Takeda
  Kyoto University, Japan
Assoc.Prof.Dr.Roger Kjelgren
  Utah State University, USA
Dr.Andy Warner
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์