ยาสมุนไพร...เรื่องใกล้ตัว | Herbal Medicines

Main Article Content

สมัคร สุจริต

Abstract

บทคัดย่อ


ยาสมุนไพรหรือไฟโตเทอราปิเป็นการศึกษาพฤกษศาสตร์และการใช้พืชเพื่อการรักษาโรคหรือการเสริมอาหาร ซึ่งวิธีการเตรียมสมุนไพรได้แก่ การกลั่นด้วยไอน้ำ การแช่ การต้ม การหมักและการสกัดด้วยแอลกอฮอล์ โดยมากการใช้ยาสมุนไพรเป็นยาทาเฉพาะที่ เช่น ครีม โลชั่น และน้ำมันนวด เป็นต้น


Abstract


Herbal medicine or Phytotherapy is a botanical study and use of plants for the treatment of diseases or dietary supplements. Methods to prepare herbal medicine are steam distillation, immersion, boiling, fermenting, and alcohol extraction. The use of herbs is a topical drug, such as cream, lotion and massage oil.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
สุจริต, สมัคร. ยาสมุนไพร...เรื่องใกล้ตัว | Herbal Medicines. วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์และเทคโนโลยี, [S.l.], v. 1, n. 3, p. 9-13, apr. 2018. ISSN 2586-9426. Available at: <http://kuojs.lib.ku.ac.th/index.php/jahst/article/view/1379>. Date accessed: 09 july 2020.
Section
บทความวิชาการ