ความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางด้านสุขภาพสัตว์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดองค์ความรู้ งานวิจัยและนวัตกรรมหลากหลาย เพื่อเป็นการถ่ายทอดความรู้ งานวิจัยและเทคโนโลยี ใหม่ๆทางด้านนี้และเป็นการบูรณาการความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดทำวารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์และเทคโนโลยี  (Journal  of  Animal  Health Science and Technology, JAHST) เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ที่เกิดจากโครงการวิจัยของอาจารย์ในสาขาวิชา  โครงงานวิทยาศาสตร์  ปัญหาพิเศษ  และวิทยานิพนธ์ของนิสิต นักศึกษา  ทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาสู่สาธารณชน  อันจะนำไปสู่การพัฒนาและการประยุกต์ใช้ องค์ความรู้ด้านต่างๆ ในเชิงบูรณาการ โดยเผยแพร่ในรูปแบบของบทความวิจัย (Research article) บทความ วิชาการ (Academic article) บทความวิจัยสื่อสารอย่างสั้น (Short communication) และสาระน่ารู้ (Miscellaneous article) รวมถึงบทความวิจัยในลักษณะงานบริการวิชาการแก่สังคม (Academic service article)

โดยขอบเขตของ บทความที่จะลงตีพิมพ์ เป็นงานทางด้านเทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์ ด้านสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อ สุขภาพของคนและสัตว์  ตลอดจนวิทยาการหรือความรู้ใหม่ที่นำไปสู่งานวิจัยทางด้านสุขภาพสัตว์ โดยในการ ศึกษาคลอบคลุมสัตว์เลี้ยง สัตว์ที่ใช้เป็นอาหาร สัตว์ป่าและสัตว์ทดลอง

กำหนดออก
ปีละ 3 ฉบับ

ฉบับที่ 1 เมษายน – กรกฎาคม
ฉบับที่ 2 สิงหาคม – พฤศจิกายน 
ฉบับที่ 3 ธันวาคม – มีนาคม 

Vol 1 No 3 (2017): กันยายน - ธันวาคม

Published: 2018-04-19

View All Issues