การดื้อต่อยาต้านจุลชีพของเชื้อสเตรปโตคอคคัส ซูอิสที่แยกได้จากสุกร | Antimicrobial Resistance of Streptococcus suis isolated from pigs

Main Article Content

ณัฐกานต์ มีขนอน ดวงดาว ขันบุตรศรี

Abstract

บทคัดย่อ


เชื้อ Streptococcus suis เป็นเชื้อติดต่อจากสัตว์สู่คนที่สำคัญ ซึ่งในการผลิตสุกรนั้นได้มีการใช้ยาต้านจุลชีพเป็นจำนวนมาก อาจส่งผลให้เชื้อนี้พัฒนาการดื้อยาขึ้น การศึกษานี้จึงได้ตรวจหายีนดื้อยาและรูปแบบการดื้อต่อยาต้านจุลชีพของเชื้อ S. suis ที่แยกได้จากสุกรปกติ โดยได้ทำการศึกษาเชื้อ S. suis จำนวน 31 เชื้อ ที่จัดอยู่ในซีโรไทป์ 2, 9, 16, 21, 24 และ 31 ซึ่งเป็นซีโรไทป์ที่สามารถติดต่อสู่คนได้ จากผลการตรวจหายีนดื้อยาในกลุ่ม macrolide และยีนดื้อยาในกลุ่ม tetracycline พบว่าเชื้อ S. suis มียีนดื้อยาชนิด ermB, tetO และ tetM มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 83.87 (26/31), 80.65 (25/31) และ 67.74 (21/31) ตามลำดับ และจากการทดสอบความไวต่อยาต้านจุลชีพของเชื้อ S. suis จำนวน 20 เชื้อ โดยใช้ยาต้านจุลชีพ 6 ชนิด ได้แก่ ampicillin, ceftriaxone, erythromycin, tetracycline, trimethoprim/sulfamethoxazole และ vancomycin พบว่าเชื้อมีการดื้อต่อยา erythromycin, tetracyclineและ ceftriaxone สูงสุด คิดเป็นร้อยละ 95 (19/20), 90 (18/20) และ 70 (14/20) ตามลำดับ จากผลการศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าเชื้อ S. suis ที่พบในสุกรปกติในประเทศไทยมียีนดื้อยาและมีอัตราการดื้อต่อยาในระดับสูง ซึ่งอาจส่งผลต่อการรักษาการติดเชื้อ S. suis ทั้งในสุกรและผู้ป่วยต่อไป


Abstract


Streptococcus suis is an important zoonotic pathogen. Due to the extensive use of antimicrobial agents in pig farms, S. suis may develop resistance to antimicrobial agents. The objective of this study was to investigate the antimicrobial-resistant genes and to examine the phenotype of antimicrobial-resistant in S. suis isolated from healthy pigs. The results of antimicrobial resistance genes in 31 S. suis isolates from healthy pigs showed that the most common genes found in S. suis isolates were ermB, tetO and tetM at 83.87% (26/31), 80.65% (25/31) and 67.74% (21/31), respectively. Among 20 S. suis isolates which possessed different patterns of antimicrobial-resistant genes, high rate of resistance was observed for erythromycin, tetracycline and ceftriaxone at 95% (19/20), 90% (18/20) and 70% (14/20), respectively. The results from this study showed that the contaminations of S. suis in raw pork and offal are in high, in addition, S. suis isolates from healthy pigs in Thailand had resistant genes and high frequency of resistance to antimicrobial agents. These findings may indicate the inappropriate use of antimicrobial agents in swine production industry and this may further affect the treatment of S. suis infection in pigs and humans.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
มีขนอน, ณัฐกานต์; ขันบุตรศรี, ดวงดาว. การดื้อต่อยาต้านจุลชีพของเชื้อสเตรปโตคอคคัส ซูอิสที่แยกได้จากสุกร | Antimicrobial Resistance of Streptococcus suis isolated from pigs. วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์และเทคโนโลยี, [S.l.], v. 1, n. 3, p. 14-22, mar. 2018. ISSN 2586-9426. Available at: <http://kuojs.lib.ku.ac.th/index.php/jahst/article/view/1425>. Date accessed: 09 july 2020.
Section
บทความวิจัย