ความผิดพลาดในขั้นตอนก่อนการวิเคราะห์ของห้องปฏิบัติการโลหิตวิทยาและเคมีคลินิกทางสัตวแพทย์ | Pre-Analytical Errors in the Veterinary Hematology and Clinical Chemistry Laboratory Testing

Main Article Content

อุมาพร รุ่งสุริยะวิบูลย์

Abstract

บทคัดย่อ


การตรวจวิเคราะห์โลหิตวิทยาเป็นการตรวจความสมบูรณ์ของจำนวนและลักษณะรูปร่างของเซลล์เม็ดเลือด ส่วนการตรวจวิเคราะห์ค่าเคมีในเลือดเป็นการตรวจหาปริมาณสารชีวเคมีต่างๆ ที่อยู่ในเลือดภายในร่างกาย ผลของการตรวจเพื่อช่วยในการวินิจฉัยและติดตามผลการรักษาโรค ระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO มีข้อกำหนดให้ห้องปฏิบัติการดำเนินการทุกขั้นตอนของกระบวนการทดสอบสอดคล้องตามมาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่อง ห้องปฏิบัติการทางสัตวแพทย์จัดแบ่งเป็นหลายแผนกในการดูแลสุขภาพ ขั้นตอนก่อนการวิเคราะห์สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งในและนอกห้องปฏิบัติการ ความผิดพลาดส่วนใหญ่ของห้องปฏิบัติ อยู่ในขั้นตอนการตรวจวิเคราะห์ ดังนั้นการติดตามและควบคุมผ่านการปฏิบัติในแต่ละขั้นตอนการทดสอบเพื่อลดความบกพร่องที่เกิดขึ้นก่อนถึงห้องปฏิบัติการเป็นสิ่งจำเป็น โดยการเข้าร่วมกับการดำเนินการภายนอกห้องปฏิบัติการในการวางแผนระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ


Abstract


Hematology refers to the study of the numbers and morphology of the cellular elements of the blood cells and clinical biochemistry refers to the analysis of the blood plasma (or serum) for a wide variety of chemical compounds in a body. The use of these results is in diagnosis and monitoring of disease.  According to ISO quality specifications, the performance level of the laboratory at all phases of testing requires continuous evaluation.  Laboratory veterinary medicine is a highly dynamic sector of health care. The pre-analytic testing phase might occur in and out laboratory analysis. This phase of the testing process is responsible for the majority of the laboratory errors. Therefore, the active monitoring and control of all possible defects that are caused by non- laboratory personnel is essential in order to incorporate actions outside the laboratory in the laboratory quality assurance plan.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
รุ่งสุริยะวิบูลย์, อุมาพร. ความผิดพลาดในขั้นตอนก่อนการวิเคราะห์ของห้องปฏิบัติการโลหิตวิทยาและเคมีคลินิกทางสัตวแพทย์ | Pre-Analytical Errors in the Veterinary Hematology and Clinical Chemistry Laboratory Testing. วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์และเทคโนโลยี, [S.l.], v. 1, n. 3, p. 34-40, nov. 2017. ISSN 2586-9426. Available at: <http://kuojs.lib.ku.ac.th/index.php/jahst/article/view/1531>. Date accessed: 09 july 2020.
Section
บทความวิชาการ