กระบวนการเจริญเติบโตของฟอลลิเคิล และตัวบ่งชี้การงอกขยายของเซลล์ ด้วยวิธีอิมมูโนฮิสโตเคมี | Folliculogenesis and proliferating cell detection by immunohistochemistry

Main Article Content

ดวงกมล ภูพิชญ์พงษ์

Abstract

บทคัดย่อ


            การเจริญเติบโตของฟอลลิเคิล เป็นกระบวนการสร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียหรือโอโอไซต์ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม โอโอไซต์จะถูกบรรจุอยู่ในฟอลลิเคิล และมีการเจริญเติบโตเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ฟอลลิเคิลมีความสำคัญกับเกษตรกรหรือผู้เลี้ยงสัตว์ที่ต้องการเพิ่มจำนวนลูกสัตว์ภายในฟาร์ม เนื่องจากถ้าฟอลลิเคิลมีการเจริญเติบโตที่ดี ก็มีแนวโน้มที่เกษตรกรจะได้จำนวนลูกสัตว์เพิ่มขึ้น กระบวนการนี้ถูกควบคุมด้วยฮอร์โมนจากหลายแห่ง และทำงานร่วมกัน ทั้งต่อมพิทูอิตารี ต่อมใต้สมอง และรังไข่ การเจริญเติบโตของฟอลลิเคิลที่สมบูรณ์จะต้องได้ฟอลลิเคิลที่พร้อมจะตกไข่และมีคุณภาพที่ดี ดังนั้นการประเมินการเจริญเติบโตของฟอลลิเคิลโดยใช้การย้อมสีอิมมูโนฮิสโตเคมีจึงเป็นวิธีทางเลือกหนึ่ง เพราะมีความจำเพาะและช่วยลดระยะเวลาในการประเมินเมื่อเทียบกับวิธีย้อมสี hematoxylin และ eosin ทั่วไป ตัวบ่งชี้การงอกขายของเซลล์ด้วยวิธีอิมมูโนฮิสโตเคมีนั้นมีหลายตัวบ่งชี้ เช่น BrdU PCNA และ Ki-67 เป็นต้น ดังนั้นการเลือกใช้ตัวบ่งชี้ที่เหมาะสมกับเนื้อเยื่อตัวอย่างจึงเป็นตัวแปรสำคัญในการแปรผล


Abstract


            Folliculogenesis is a mechanism in female mammalian animals producing their gamete, known as oocyte. An oocyte is encircled within a follicle which is develop from the beginning to the final stage. While follicular growth, somatic cells is proliferating by increase their numbers and layers of the cells. Number and quality of follicle is beneficial for domestic farmer who need to raise their product of the farm. Folliculogenesis is regulate by hypothalamic-pituitary-ovarian axis and also several growth factors. Follicle need to be mature from primordial follicle to reach the preovulatory follicle and undergoes ovulation. In order to evaluate the proliferating cell or identify follicular stage, tissue sections can be performed by several procedures. The most common used method is immunohistochemistry (IHC) with specific antigen such as BrdU, PCNA or Ki-67. This procedure is efficacy to distinguish follicles than conventional method, hematoxylin and eosin (H&E) stain.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
ภูพิชญ์พงษ์, ดวงกมล. กระบวนการเจริญเติบโตของฟอลลิเคิล และตัวบ่งชี้การงอกขยายของเซลล์ ด้วยวิธีอิมมูโนฮิสโตเคมี | Folliculogenesis and proliferating cell detection by immunohistochemistry. วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์และเทคโนโลยี, [S.l.], v. 1, n. 3, p. 41-48, nov. 2017. ISSN 2586-9426. Available at: <http://kuojs.lib.ku.ac.th/index.php/jahst/article/view/1532>. Date accessed: 09 july 2020.
Section
บทความวิชาการ