วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Journal of Science and Technology Kasetsart University; ISSN 2286-6558)

          เป็นวารสารทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานวิจัยและบทความทางวิชาการของอาจารย์ นักวิจัย นิสิตและนักวิชาการตามเกณฑ์วารสารระดับชาติ ดําเนินการตีพิมพ์ผลงานวิชาการในสาขาพืชศาสตร์ (Plant Science), สาขาสัตวศาสตร์ (Animal Science), สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering), สาขาสัตวแพทยศาสตร์ (Veterinary Medicine), สาขาวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ (Science and Health Science) ทั้งนี้ วารสารจะเผยแพร่ในลักษณะของ Electronic Journal

          กําหนดออกปีละ 3 ฉบับ ในเดือนเมษายน สิงหาคม และ ธันวาคม

          เรื่องที่จะส่งมาลงพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะต้องเป็น บทความทางวิชาการ หรืองานวิจัย (Technical papers) เป็นการเสนอผลการวิจัยที่ผู้เขียนได้จัดทําเอง

 

          Journal of Science and Technology, Kasetsart University; ISSN 2286-6558 is the academic journal of Kasetsart University, Kamphaeng Saen Campus. The objective is to be a source of information to disseminate the research and academic article of professors, researchers and academicians by the criterion of National Journal. The academic works are published in the field of Plant Science, Animal Science, Engineering, Veterinary Medicine and Science and Health Science. However, the journal will be published in the form of Electronic Journal and it is also published three times per year. (April, August, December)

          The academic article that will be sent to publish in The Journal of Science and Technology, Kasetsart University must be an academic article or Technical paper that it is presented by the authors.

Vol 8 No 3 (2562): ธันวาคม (Dec. 2019)

Published: 2019-12-30

การใช้ประโยชน์กากตะกอนจากศูนย์ปรับปรุงคุณภาพน้ำเสียของสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ต่อการเจริญเติบโตและการเพิ่มมวลชีวภาพของกระถินเทพาที่ปลูกในชุดดินกำแพงแสน

อนุรักษ์ ภู่ระหงษ์, ชัยสิทธิ์ ทองจู, ธวัชชัย อินทร์บุญช่วย, กนกกร สินมา, สิรินภา โอภาส, เกวลิน ศรีจันทร์, อัญธิชา พรมเมืองคุก, สุชาดา กรุณา, ศิริสุดา บุตรเพชร, จีรนันท์ นิติเศรษฐ์, ธรรมธวัช แสงงาม, ธีรยุทธ คล้ำชื่น

13-26

การใช้ประโยชน์ของปุ๋ยอินทรีย์จากศูนย์ปรับปรุงคุณภาพน้ำเสียของสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ต่อการเจริญเติบโตและการเพิ่มมวลชีวภาพของ ยูคาลิปตัสที่ปลูกในชุดดินกำแพงแสน

เนติธร กรุณา, ชัยสิทธิ์ ทองจู, ธวัชชัย ิอินทร์บุญช่วย, กนกกร สินมา, สิรินภา ช่วงโอภาส, เกวลิน ศรีจันทร์, อัญธิชา พรมเมืองคุก, สุชาดา กรุณา, ศิริสุดา บุตรเพชร, ภูวดล แท่นทอง, ชาลินี คงสุด, ธรรมธวัช แสงงาม, ธีรยุทธ คล้ำชื่น

27-39

ผลของระยะเวลาในการขนส่งกิ่งปักชำมะกรูดล้างรากต่อการตั้งตัวหลังการย้ายปลูก | Effect of Shipping Duration of Kaffir Lime Bare-root Cuttings on their Establishment after Transplanting

อรทัย กาเมือง, สุขวัตฒน์ ทองเหลี่ยว, สามารถ เศรษฐวิทยา, กฤษณา กฤษณพุกต์, ลพ ภวภูตานนท์

40-49

View All Issues