คำแนะนำสำหรับผู้เขียนบทความวิจัยวารสารดินและปุ๋ย

บทความวิจัยควรมีความยาวประมาณ 10 หน้ากระดาษ A4 พิมพ์ด้วยตัวอักษร Cordia New ขนาด 14 (ยกเว้นชื่อเรื่อง ขนาด 16) ตั้งค่าหน้ากระดาษดังนี้ บน (Top) 0.8”, ล่าง (Bottom) 0.8”, ซ้าย (Left) 1.25” และ ขวา (Right) 0.8” กั้นหน้า-หลัง โดย ชื่อเรื่อง ชื่อผู้เขียน บทคัดย่อ และเนื้อหา (ส่วนหัวข้อหลัก เช่น คำนำ อุปกรณ์และวิธีการ และผล ฯลฯ) พิมพ์ด้วยตัวพิมพ์หนาจัดให้อยู่กึ่งกลางหน้ากระดาษ ใส่หมายเลขบรรทัดตลอดบทความ และมีรายละเอียดดังนี้

1.ชื่อเรื่อง (Title) ประกอบด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ควรจะมีลักษณะกะทัดรัด แต่อธิบายสาระของเรื่องได้ดี บอกวัตถุประสงค์ของการทดลองหรือผลที่ได้รับ

2. ชื่อผู้เขียน (Authors) ให้ระบุชื่อเต็มและแทรกเชิงอรรถ (footnote) ระบุผู้รับผิดชอบบทความและหน่วยงาน โดยแยกเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

3. บทคัดย่อ (Abstract) มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งจะปรากฏนำหน้าตัวเรื่อง เป็นการสรุปสาระสำคัญของเรื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง วัตถุประสงค์ วิธีการและผล ตลอดจนความหมาย และขอบเขต ของผลที่ได้ในการปรับใช้ ไม่ควรเกิน 200 คำ และให้ระบุคำสำคัญ (Keywords) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษท้ายบทคัดย่อและ abstract ไม่เกิน 5 คำ โดยพิมพ์ไว้ริมซ้ายมือสุดของกระดาษ (มีการเว้นขอบกระดาษตามระเบียบแล้ว) ดังตัวอย่าง
คำสำคัญ: ความชื้นดิน, อ้อย, ชุดดินปากช่อง,

4. เนื้อหา (Text) ประกอบด้วยหัวข้อต่อไปนี้

4.1) คำนำ (Introduction)เพื่อกล่าวถึงลักษณะของปัญหาที่นำมาวิจัย ความสำคัญของปัญหานั้นในทางวิชาการและ/หรือทางเศรษฐกิจ วัตถุประสงค์ และการตรวจเอกสาร (Literature review)

4.2) อุปกรณ์และวิธีการ (Materials and Methods) ควรประกอบด้วย

- คำอธิบายเกี่ยวกับเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง โดยไม่ต้องระบุหมายเลขแยกเป็นข้อ

- คำอธิบายถึงวิธีการที่ใช้ทดลอง แต่ไม่จำเป็นต้องอธิบายวิธีการที่ถือว่าเป็นแบบฉบับ ซึ่งเป็นที่เข้าใจอันดีโดยทั่วไปอยู่แล้ว บอกชื่อชุดดินและการจำแนกระดับตามระบบอนุกรมวิธานดิน การเขียนอุปกรณ์และวิธีการให้เขียนเป็นส่วนเดียวกันไม่ต้องแยกหัวข้อ

- การพิมพ์ตาราง ให้พิมพ์ตารางเป็นภาษาอังกฤษ โดยชื่อตารางอยู่ด้านบนตาราง มีเลขลำดับที่ตาราง ตัวอย่างเช่น Table 1 ไว้ริมซ้ายมือสุดของกระดาษ (มีการเว้นขอบกระดาษตามระเบียบแล้ว) การวางตำแหน่งตาราง ให้จัดวางถัดจากข้อความที่อ้างอิงตารางนั้น

- การพิมพ์ภาพประกอบ ให้พิมพ์เนื้อหาภาพเป็นภาษาอังกฤษ ต้องมีเลขลำดับที่ของภาพเรียงตามลำดับภาพ ตัวอย่างเช่น Figure 1 โดยใส่ไว้ด้านล่างของภาพ การจัดวางตำแหน่งภาพให้จัดวางถัดจากข้อความที่อ้างอิงภาพนั้น

4.3) ผล (Results) เป็นการเสนอผลของการวิจัยที่ชัดเจนและกระชับ บรรยายควบคู่ไปกับการใช้ตาราง กราฟหรือภาพประกอบ ซึ่งกำกับด้วยคำอธิบายที่กะทัดรัด และเป็นอิสระกับเนื้อเรื่อง เนื้อหาสาระของผลการทดลองได้จากการวิเคราะห์ข้อมูล จัดข้อมูลเป็นรูปแบบของตารางและภาพเป็นภาษาอังกฤษ แล้วอธิบายความหมายให้สัมพันธ์กับวัตถุประสงค์

4.4) วิจารณ์ (Discussion) เป็นการวิจารณ์ผลการวิจัยอาจอยู่ร่วมกับหัวข้อ ผล (results) เพื่อให้คล้อยตามถึงความสัมพันธ์หรือหลักการที่มาจากผล สนับสนุนหรือคัดค้านทฤษฏีที่มีผู้เสนอมาก่อน เปรียบเทียบกับผลการวิจัยและการตีความหมายของผู้อื่น สรุปสาระสำคัญและประจักษ์พยานของผลการวิจัย ผู้เขียนควรพยามเน้นถึงปัญหาหรือข้อโต้แย้งในสาระสำคัญของเรื่องที่กำลังพูดถึง ตลอดจนข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยในอนาคตและลู่ทางที่จะนำไปใช้ประโยชน์

4.5) สรุปผล (Conclusions) เป็นการสรุปโดยรวมว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์หรือไม่ มีประโยชน์อย่างไร และอาจมีข้อเสนอแนะให้ทำวิจัยต่อในประเด็นต่างๆ ต้องไม่ซ้ำซ้อนกับการแสดงผล

4.6) คำขอบคุณ (Acknowledgement) อาจมีหรือไม่มีก็ได้ เป็นการแสดงความขอบคุณแก่ผู้ที่ช่วยเหลือในงานวิจัย และการเตรียมเอกสารลุล่วงไปด้วยดี แต่มิได้เป็นผู้ร่วมงานด้วย

4.7) เอกสารอ้าอิง (Literature cited) การอ้างอิงเอกสารในเนื้อเรื่องใช้ระบบชื่อและปี (name-and-year system) การอ้างอิงเอกสารภาษาไทยใช้ชื่อตัว เช่น จินดา (2536) รายงานว่า... หรือ (จินดา, 2536) การอ้างอิงภาษาต่างประเทศให้ใช้ชื่อสกุล เช่น Murashige (1962) หรือ (Murashige, 1962)

การเขียนเอกสารอ้างอิงท้ายเล่ม ให้เรียงอักษรตามชื่อตัว ชื่อสกุลของผู้แต่งคนแรกถ้าเป็นคนไทย แต่ถ้าเป็นชาวต่างประเทศให้ใช้ชื่อสกุลขึ้นต้นและชื่อตัว โดยไม่ต้องใส่เลขที่ เอกสารอ้างอิงแสดงเฉพาะเอกสารที่นำมาอ้างอิงในเนื้อเรื่องเท่านั้น ไม่ควรอ้างเอกสารใดๆ ที่ยังไม่ได้มีการจัดพิมพ์

รูปแบบและตัวอย่างการเขียนรายการเอกสารและสิ่งอ้างอิง

หนังสือ ผู้แต่ง. ปีที่พิมพ์. ชื่อหนังสือ. ครั้งที่พิมพ์ (ถ้ามี). สำนักพิมพ์, สถานที่พิมพ์.

ตัวอย่าง
พัชราภรณ์ เนียมมณี. 2552. ตัวแบบการจัดสรรทรัพยากร. พิมพ์ครั้งที่ 1. บริษัทไทยพัฒนารายวันการพิมพ์จำกัด, กรุงเทพฯ.

รายงานการประชุม สัมมนา ชื่อผู้เขียน. ปีที่พิมพ์. ชื่อเรื่อง, หน้าที่ตีพิมพ์. ใน ชื่อบรรณาธิการ (ถ้ามี). ชื่อการประชุม ครั้งที่. สำนักพิมพ์(หรือหน่วยงานที่จัดการประชุม), สถานที่พิมพ์

ตัวอย่าง
สิริยาภรณ์ ไกรมาก, ปรารถนา ปรารถนาดี และจิรชัย พุทธกุลสมศิริ. 2552. การพัฒนาแบบจำลองการทำนายคุณภาพของผลิตภัณฑ์กาแฟคั่วบด, น. 125-132. ใน รายงานการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47 (สาขาอุตสาหกรรมเกษตร). มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ
Kirkegaard, J.A., B.J. Smith and M.J. Morra. 2001. Biofumigation: soil-borne pest and disease suppression by Brassica root, pp. 416-417. In Proceedings of the 6th Symposium of the International Society to Root Research. 11-15 November 2001, Japanese Society for Root Research. Root Research 10 (extra issue 1). Nagoya, Japan.

เอกสารประเภทรายงาน ชื่อผู้รายงาน. ปีที่พิมพ์. ชื่อชุดของเอกสารและลำดับที่. จำนวนหน้า.

ตัวอย่าง
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 2551. รายงานประจำปี 2551 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มิ.ย. 51- พ.ค. 52. 212หน้า.
The International Center of Insect Physiology and Ecology. 1992. Nineteenth Annual Report 1991. 65 p.

วิทยานิพนธ์ ชื่อผู้เขียน. ปีที่พิมพ์. ชื่อวิทยานิพนธ์. ระดับวิทยานิพนธ์, ชื่อมหาวิทยาลัย.

ตัวอย่าง
พิชญภา มหาสุข. 2552. การศึกษาพันธุกรรมความต้านทานโรคแอนแทรคโนสในพริก Capsicum baccatum ‘PBC80’. วิทยานิพนธ์ปริญญาโท, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
Chokprasin, K. 2003. Study on Mathematical Modeling and Simulation of Water Distribution in Counter Flow Cooling Tower. M.E. Thesis, Kasetsart University.

วารสาร ผู้แต่ง (ชื่อตัว ชื่อสกุล) ปี (พ.ศ.) ชื่อเรื่อง (ตามที่ปรากฏในวารสาร) ชื่อวารสาร (ใช้ชื่อย่อถ้ามี) เล่มที่:หน้า.

ตัวอย่าง
เกียรติศักดิ์ สนศรี และชัยสิทธ์ ทองจู. 2561. ผลของปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเหลวต่อการเจริญเติบโตและองค์ประกอบผลผลิตของข้าวโพกเลี้ยงสัตว์. วารสารดินและปุ๋ย 40:27-38.
P. Trakoonyingcharoen, R.J. Gilkes and K. Sangkhasila. 2012. Effects of land use on some physical, chemical and mineralogical characteristics of Thai Oxisols. ScienceAsia 38:291-298.

5. การเขียนคำไทยเป็นภาษาอังกฤษโรมัน และการเขียนคำย่อ ให้ใช้ระบบของราชบัณฑิตยสถาน