รายชื่อกองบรรณาธิการ
บรรณาธิการ ผู้พิมพ์ ผู้โฆษณา : ดร.พิทยากร ลิ่มทอง กรมพัฒนาที่ดิน
ผู้จัดการทั่วไป : นายยุคเลศร์ อุ่นใจ บริษัท ไฮโดรไทย จำกัด
บรรณาธิการอำนวยการ : รศ.ดร.ยงยุทธ โอสถสภา ม.เกษตรศาสตร์
บรรณาธิการอาวุโส : รศ.ดร.สุมิตรา ภู่วโรดม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
บรรณาธิการฝ่ายประสานงาน :

อาจารย์เกวลิน ศรีจันทร์

ม.เกษตรศาสตร์
บรรณาธิการบริหาร : ผศ.ดร.ปุญญิศา ตระกูลยิ่งเจริญ ม.เกษตรศาสตร์
กองบรรณาธิการ :

 

 รศ.ดร.กุมุท สังขศิลา ม.เกษตรศาสตร์
ผศ.ดร.ปฏิภาณ สุทธิกุลบุตร ม.แม่โจ้

ดร.ณัฐพร ประคองเก็บ

ม.เกษตรศาสตร์

รศ.ดร.เสาวนุช ถาวรพฤกษ์

ม.เกษตรศาสตร์

น.ส.เบญจมาภรณ์ ศิริพิน

สมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย

ผู้จัดการสมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย

สมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย

ผู้จัดการสมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทย

สมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทย

 

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ
ลำดับ ชื่อ กก. สกุล หน่วยงาน
1 ศ.ดร.อัญชลี สุทธิประการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2 ดร.เกษสุดา เดชพิมล มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3 ศ.ดร.ทัศนีย์ อัตตะนันทน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4 ศ.ดร.บุปผา โตภาคงาม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5 ศ.เกียรติคุณ ดร.ปิยะ ดวงพัตรา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
6 ศ.ดร.พงศ์ศิริ พชรปรีชา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
7 ศ.ดร.เพิ่มพูน กีรติกสิกร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
8 ศ.เกียรติคุณ ดร.อำนาจ สุวรรณฤทธิ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
9 รศ.ดร.จงรักษ์ จันทร์เจริญสุข มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
10 รศ.ดร.ประวิทย์ โตวัฒนะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
11 รศ.ดร.พัชรี แสนจันทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
12 รศ.ดร.ยงยุทธ โอสถสภา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
13 รศ.ดร.วิเชียร จาฏุพจน์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
14 รศ.ดร.สุมิตรา ภู่วโรดม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
15 รศ.ดร.สุรศักดิ์ เสรีพงศ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
16 ผศ.ดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
17 รศ.ดร.ศุภธิดา อ่ำทอง มหาวิทยาลัยแม่โจ้
18 ผศ.ดร.สุเทพ ทองแพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
19 ผศ.อรรถศิษฐ์ วงศ์มณีโรจน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
20 ดร.เทพฤทธิ์ ตุลาพิทักษ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
21 ดร.บรรยง ทุมแสน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
22 ผศ.ดร.วรรณวิภา แก้วประดิษฐ์ พลพินิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
23 ดร.อรรณพ พุทธโส กรมพัฒนาที่ดิน
24 นางดวงสมร ตุลาพิทักษ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
25 ศ.ดร.ปัทมา วิตยากร แรมโบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
26 ผศ.ดร.มานัส แสนมณีชัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
27 ผศ.ดร.อรุณศิริ กำลัง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
28 ดร.ศรีสุดา ทิพยรักษ์ กรมวิชาการเกษตร
29 ศ.ดร.ศุภมาศ พนิชศักดิ์พัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
30 ผศ.ดร.เสาวคนธ์ เหมวงษ์ มหาวิทยาลัยนครพนม
31 นางสาวนงลักษณ์ วิบูลสุข กรมวิชาการเกษตร
32 นายวิวัฒน์ อิงคะประดิษฐ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
33 นางปัญจพร เลิศรัตน์ กรมวิชาการเกษตร
34 รศ.ดร.ภูมิศักดิ์ อินทนนท์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
35 ดร.เบ็ญจพร กุลนิตย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
36 ผศ.ดร.ศุภชัย อำคา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
37 ดร.วิภาวรรณ ท้ายเมือง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
38 อ.อัญธิชา พรมเมืองคุก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
39 ดร.สุกัญญา แย้มประชา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
40 ดร.สุทิศา ชัยกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
41 อ.เฉลิมชาติ วงศ์ลี้เจริญ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
42 ผศ.ดร.ปฏิภาณ สุทธิกุลบุตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
43 ศ.พิเศษ ดร.สมเจตน์ จันทวัฒน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
44 ดร.สุทธิ์พงษ์ เปรื่องค้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
45 รศ.ดร.ชัยรัตน์ นิลนนท์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
46 ผศ.ดร.นุกูล ถวิลถึง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
47 ดร.ชูชาติ สันธทรัพย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
48 ดร.รุ่งโรจน์ พิทักษ์ด่านธรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
49 รศ.ดร.สมศักดิ์ มณีพงศ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
50 รศ.ดร.สันติภาพ ปัญจพรรค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
51 ดร.มงคล ต๊ะอุ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
52 รศ.ดร.จำเป็น อ่อนทอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
53 ศ.ดร.สรสิทธิ์ วัชโรทยาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
54 รศ.ดร.ธรรมเรศ เชื้อสาวถี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
55 รศ.ดร.อานัฐ ตันโช มหาวิทยาลัยแม่โจ้
56 รศ.ดร.อิทธิสุนทร นันทกิจ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
57 ศ.จรูญ สุขเกษม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
58 ผศ.ดร.ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
59 ดร.จิตติมา ประสาระเอ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
60 รศ.ดร.กนกพร สว่างแจ้ง มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม
61 ผศ.ดร.นัทธีรา สรรมณี มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม
62 ดร.พิชิต พงษ์สกุล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
63 ผศ.ดร.จารนัย พณิชยกุล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
64 รศ.ดร.ชฎา พณิชยกุล มหาวิทยาลัยนเรศวร
65 ผศ.ดร.นุกูล ถวิลถึง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
66 ดร.กัลยา สุนทรวงศ์สกุล  
67 ผศ.ดร.กณิตา ธนเจริญชณภาส มหาวิทยาลัยณเรศวร
68 ผศ.ดร.โอรส รักชาติ มหาวิทยาลัยณเรศวร
69 รศ.ดร.อำนาจ ชิดไทสงค์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
70 ดร.วนิดา โนบรรเทา กรมวิชาการเกษตร
71 รศ.ดร.เริงศักดิ์ กตเวทิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
72 ผศ.ดร.เสาวนุช ถาวรพฤกษ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
73 ผศ.เกรียงศักดิ์ นัจันโททัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
74 ผศ.พรทิวา สุกัญยวงศ์หา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
75 ดร.ทวี ชัยพิมลผลิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
76 นายสมศักดิ์ สุขจันทร์ กรมพัฒนาที่ดิน
77 รศ.ดร.สุนันทา กิ่งไพบูลย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
78 รศ.ดร.ชาญชัย ธนาวุฒิ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
79 ศ.ดร.อรรถชัย จินตะเวช มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
80 ผศ.ดร.ปุญญิศา ตระกูลยิ่งเจริญ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
81 รศ.ดร.อภิศักดิ์ โพธิ์ปั้น สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
82 ผศ.ดร.นภาพร พันธุ์กมลศิลป์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
83 ดร.ณัฐพร ประคองเก็บ กรมพัฒนาที่ดิน
84 ดร.ทิมทอง ดรุณสนธยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
85 ดร.วิทยา จินดาหลวง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
86 ศ.ดร.มัตติกา พนมธรนิจกุล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
87 รศ.ดร.กุมุท สังขศิลา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
88 ศ.ดร.กิจการ พรหมมา มหาวิทยาลัยนเรศวร
89 รศ.ดร.วิทยา ตรีโลเกศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
90 รศ.ถนอม คลอดเพ็ง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
91 ผศ.ดร.วัฒนชัย พงษ์นาค สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเล้าเจ้าทหารลาดกระบัง
92 อ.ดร.วิสุทธิ์ วีรสาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
93 ดร.เกษสุดา เดชภิมล มหาวิทยาลัยขอนแก่น
94 นายสุวันชัย นาดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
95 รศ.ดร.ชาลี นาวานุเคราะห์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
96 รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
97 ดร.ศิวพร ศีลเตโช กรมพัมนาที่ดิน
98 ดร.ศุภสิทธิ์ คนใหญ่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
99 ดร.ธวัชชัย ณ นคร สำนักวิจัยและพัฒนาปัจจัยทางการผลิตทางการเกษตร
100 อาจารย์สุชาดา กรุณา  
101 ดร.ธวัชชัย อินทร์บุญช่วย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
102 ผศ.ดร.สมชัย โอนุสนธิ์พรเพิ่ม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
103 ผศ.ดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
104 ดร.สุรเชษฎ์ อร่ามรักษ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
105 ศ.ดร.นิพนธ์ ตั้งธรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
106 รศ.ดร.ธงชัย มาลา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
107 รศ.ดร.สุนทร คำยอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
108 รศ.ดร.เสวียน เปรมประสิทธิ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
109 ผศ.ดร.กณิตา ธนเจริญชณภาส มหาวิทยาลัยนเรศวร
110 ผศ.ดร.ชวลิต ฮงประยูร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
111 ผศ.ดร.พรรณลดา ติตตะบุตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
112 ผศ.ดร.แสวง รวยสูงเนิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
113 ผศ.ดร.อำพรรณ พรมศิริ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
114 ดร.นิวัต เหลืองชัยศรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
115 รผศ.ดร.พฤกษา หล้าวงษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
116 ดร.ภาวนา ลิกขนานนท์ กรมวิชาการเกษตร
117 รศ.ดร.หนึ่ง เตียอำรุง มหาวิทยาลัยสุรนารี
118 รศ.ดร.อัจฉรา เพ็งหนู มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
119 รศ.ดร.วีระศักดิ์ ศักดิ์ศิริรัตน์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
120 ดร.สิรินภา ช่วงโอภาส มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
121 ดร.กนกกร สินมา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
122 รศ.ดร.กรรณิการ์ สัจจาพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
123 ดร.เพชรดา เจริญมิตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
124 รศ.ดร.สมพร ชุนห์ลือชานนท์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
125 ดร.วันเพ็ญ วิริยะกิจนทีกุล กรมพัฒนาที่ดิน
126 รศ.ดร.เอกสิทธิ์ โฆสิตสกุลชัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
127 อ.ดร.เกศวรา สิทธิโชค มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
128 ผศ.ดร.นิธิรัชต์ สงวนเดือน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
129 รศ.ดร.วราวุธ วุฒิวณิชย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
130 อ.วิไลลักษณ์ ขวัญยืน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
131 ผรศ.ดร.ธรรมศักดิ์ ฮทองเกตุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
132 ผศ.ดร.ชูพันธุ์ ชมภูจันทร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
133 รศ.ดร.กาญจนา นาคะภากร มหาวิทยาลัยมหิดล
134 ผศ.ดร.มานัส ลอศิริกุล มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
135 ผศ.ดร.ณัชพล สามารถ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
136 ผศ.ดร.สุภาวดี แก้วระหัน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
137 ผศ.ดร.กันยาพร ไชยวงศ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
138 รน.ส.จิตตานันท์ รังสิมันตุชาติ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี
139 ดร.สิตารินทร์ ทองปุสสะวัลย์ กรมพัฒนาที่ดิน
140 รศ.ดร.กนกพร สว่างแจ้ง มหาวิทยาลัยศิลปกร
141 น.ส.วิไลวรรณ ด้วงเจริญ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
142 ดาวจรัส สิเกตุโรจน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
143 ผศ.ดร.ขวัญชัย คูเจริญไพศาล มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
144 ผศ.ดร.ณัฐพล จิตมาตย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
145 ดร.อนงนาฏ ชุศรีประโชติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
146 ผศ.ดร.พรทิวา กัญยวงศ์หา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
147 วิภาวรรณ อินทร์สมบูรณ์ กรมพัฒนาที่ดิน
148 กรรณิการ์ หอมยามเย็น กรมพัฒนาที่ดิน