การแปลความหมายสีดินเบื้องต้น

Main Article Content

ปุญญิศา ตระกูลยิ่งเจริญ

Abstract

ข้อมูลดินมีหลายประเภทและมีจำนวนมาก ข้อมูลส่วนใหญ่เป็นข้อมูลจากการตรวจวิเคราะห์ โดยตรงจากดิน ซึ่งนักวิชาการด้านดินจะเข้าใจ ความหมายของค่าวิเคราะห์นั้น แต่ข้อมูลดิน จะมีประโยชน์มาก เมื่อข้อมูลเหล่านั้นถูกแปล ความหมายได้อย่างถูกต้อง เพราะจะทำให้คนทั่วไป เข้าใจ นำไปใช้ต่อได้ และตระหนักถึงความสำคัญ ของข้อมูลดิน ข้อมูลดินอย่างหนึ่งสามารถช่วยให้ เห็นความสัมพันธ์กับข้อมูลดินอย่างอื่นได้ด้วย เช่น ข้อมูลโครงสร้างดินสัมพันธ์กับการระบายน้ำ และช่องว่างดิน นอกจากนี้ข้อมูลบางอย่างยัง ทำให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อม และการใช้ที่ดินของพื้นที่ เช่น ข้อมูลสีดิน สามารถ เชื่อมโยงสัมพันธ์กับระดับน้ำใต้ดิน ระยะเวลาการ ขังน้ำ สภาพความชื้น ชนิดวัตถุต้นกำเนิด ความ ลาดชัน การกร่อน เป็นต้น บทความนี้มุ่งหวังให้ เกษตรกรหรือผู้สนใจสามารถแปลความหมาย ของข้อมูลที่ตรวจวัดได้ง่ายและสังเกตเองได้ เช่น สีดิน แล้วนำไปใช้ประโยชน์ในการจัดการหรือ ตัดสินใจการเลือกใช้ที่ดินได้


 


ข้อมูลที่ตรวจวัดได้ง่ายและสังเกตเองได้ ข้อมูลที่ตรวจวัดได้ง่ายและสังเกตเองได้ คือ สมบัติที่ดินแสดงออกมาแล้วสังเกตเห็นได้ง่าย ด้วยตาเปล่า ข้อมูลลักษณะนี้มักได้จากสมบัติ สัณฐานวิทยา ซึ่งเป็นข้อมูลจากการวิเคราะห์ ในภาคสนาม สมบัติเหล่านี้ได้รับอิทธิพลจาก กระบวนการเกิดดินซึ่งใช้ระยะเวลาการเกิดนาน เป็นสมบัติค่อนข้างถาวร เปลี่ยนแปลงยาก และ สัมพันธ์โดยตรงกับสภาพแวดล้อมในพื้นที่ บทความนี้ขออธิบายการแปลความหมายของ สมบัติด้านสีดินเป็นสมบัติแรกและสมบัติอื่นจะ อธิบายการแปลความหมายในบทความถัดไป

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความทั่วไป