โพแทสเซียมกับการเจริญของพืช

Main Article Content

ปุญญิศา ตระกูลยิ่งเจริญ

Abstract

บทความนี้ได้ตรวจเอกสารถึงความ สำคัญของธาตุโพแทสเซียมต่อการเจริญเติบโต ของพืช เนื้อหาแสดงให้เห็นว่าแม้โพแทสเซียม มิได้เป็นองค์ประกอบหลักในเซลล์โครงสร้างพืช แต่มีความสำคัญต่อการควบคุมกระบวนการ หลายอย่างในด้านสรีรวิทยาและชีวเคมีของพืช ได้แก่ กระบวนการสังเคราะห์แสง การเปิดปิดปากใบ การสังเคราะห์โปรตีน และกิจกรรม ของเอนไซม์ เป็นต้น งานวิจัยในสองทศวรรษที่ ผ่านมา พบว่าโพแทสเซียมทำหน้าที่เป็นตัวส่ง สัญญาณความเครียดและบรรเทาความเครียด รวมทั้งโพแทสเซียมสามารถลดอนุมูลอิสระและ เพิ่มสารต้านอนุมูลอิสระในผลผลิตพืชภายใต้ สภาวะเครียดจากปัจจัยสภาพแวดล้อม แสดงให้ เห็นว่าธาตุโพแทสเซียมมีความจำเป็นต่อคุณภาพ ผลผลิตด้วย โดยเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับด้าน สารโภชนาการ และได้อภิปรายปัจจัยที่มีผลต่อ การจัดการโพแทสเซียมไว้ในบทความนี้ด้วย

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความปริทัศน์
Author Biography

ปุญญิศา ตระกูลยิ่งเจริญ, ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

บทความนี้ได้ตรวจเอกสารถึงความ สำคัญของธาตุโพแทสเซียมต่อการเจริญเติบโต ของพืช เนื้อหาแสดงให้เห็นว่าแม้โพแทสเซียม มิได้เป็นองค์ประกอบหลักในเซลล์โครงสร้างพืช แต่มีความสำคัญต่อการควบคุมกระบวนการ หลายอย่างในด้านสรีรวิทยาและชีวเคมีของพืช ได้แก่ กระบวนการสังเคราะห์แสง การเปิดปิดปากใบ การสังเคราะห์โปรตีน และกิจกรรม ของเอนไซม์ เป็นต้น งานวิจัยในสองทศวรรษที่ ผ่านมา พบว่าโพแทสเซียมทำหน้าที่เป็นตัวส่ง สัญญาณความเครียดและบรรเทาความเครียด รวมทั้งโพแทสเซียมสามารถลดอนุมูลอิสระและ เพิ่มสารต้านอนุมูลอิสระในผลผลิตพืชภายใต้ สภาวะเครียดจากปัจจัยสภาพแวดล้อม แสดงให้ เห็นว่าธาตุโพแทสเซียมมีความจำเป็นต่อคุณภาพ ผลผลิตด้วย โดยเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับด้าน สารโภชนาการ และได้อภิปรายปัจจัยที่มีผลต่อ การจัดการโพแทสเซียมไว้ในบทความนี้ด้วย