ที่ปรึกษา                       คณบดีคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์)

บรรณาธิการ                ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สพ.ญ.ดร.ดวงกมล ภูพิชญ์พงษ์

บรรณาธิการจัดการ     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒินันท์ รักษาจิตร์

กองบรรณาธิการ
รองศาสตราจารย์ น.สพ.พิบูล ไชยอนันต์                              ผู้ทรงคุณวุฒิ

รองศาสตราจารย์     น.สพ.ดร.อำนาจ พัวพลเทพ                 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทนพญ.ดร.อุมาพร รุ่งสุริยะวิบูลย์            มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวรัตน์ จันทะโร                            จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ละลอกน้ำ                             มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.กัญจน์ แก้วมงคล                   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.ฤทธิชัย พิลาไชย                   มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.สมมาศ อิฐรัตน์                           มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ประยุทธ กุศลรัตน์                      มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สพญ.พินิดดา ชะอุ่มผล                         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.สมัคร สุจริต                         มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยณรงค์ สกุลแถว                        มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สพ.ญ.ดร.ณัฐกานต์ มีขนอน              มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อาจารย์ ดร.ธรรมาพร พิจิตราศิลป์                                   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อาจารย์ ทนพญ.ดร.พรพิมล เมธีนุกูล                               มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อาจารย์ สพ.ญ.ดร.เมทิตา สัสดี                                       มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อาจารย์ สพ.ญ.ดร.ภลิตา คุณดิลกพจน์                           มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

อาจารย์ สพญ.กนกวรรณ กลยณี                                    มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อาจารย์ ดร.วิมลรัตน์ อินศวร                                          มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อาจารย์ ดร.บัณฑิต มังกิจ                                             มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Professor Dr.Serge Morand                                  Institut des Sciences de l’Evolution de
                                                                                   Montpellier (ISEM), Université de Montpellier II
                                                                                   34095 Montpellier, France
Associate Professor Dr.Pirkko Mäenpää            Development services, Turku University,
                                                                                   FI-20014 Turku, Finland    

ฝ่ายศิลป์และภาพ                                                        นายนริศ ปานศรีแก้ว
                                                                                    นางสาวศยามล มามี
                                                                                    นายอัศวิน ศรีพวง
ฝ่ายจัดการและเลขานุการ                                          นางสาวอัจฉรา ลัทธิ
                                                                                    นายสมชาย นิลเทศ