เต้านมเทียมในโค | Model of Artificial Breast Feeding in Cow

Main Article Content

รัฐนันท์ เดชไธสง
นำโชค อายุยืน
พีรวิชญ์ สัมพะวงศ์
ปิยาภา ปราบเสียง
กาญจนาพร จิวะราพงศ์
รวีรดา เมฆทวีภูมิ
ชนัตถ์ โชคเจริญรัตน์
ชัยณรงค์ สกุลแถว
สมัคร สุจริต

Abstract

ปัจจุบันมีเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมที่ประสบปัญหาลูกโคนมท้องอืดและท้องเสีย ซึ่งมีผลมาจากขนาดของมุมในการกินนมที่ไม่ถูกต้องของลูกโคนม คือ การก้มหัวกินนมจากถังนมที่เกษตรกรจัดเตรียมไว้ให้ ซึ่งอาการท้องอืดและท้องเสียในลูกโคนมนั้นทําให้การเจริญเติบโตของลูกโคนมไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานทหรือส่งผลร้ายแรงต่อชีวิตลูกโคนม และส่งผลต่อระยะเวลาการเลี้ยงโคนมเพื่อผลผลิต จากปัญหาที่กล่าวมาทำให้ผู้วิจัยศึกษาและประดิษฐ์คิดค้นเต้านมเทียมขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาท้องอืดและท้องเสียที่เกิดจากการกินนมที่ผิดธรรมชาติของลูกโคนมและเพื่อความสะดวกสบายในการป้อนนมแก่ลูกโคนมของเกษตรกร


At present, high number of dairy farmers suffering from bloating and diarrhea in dairy calves. This problem is induced by the incorrect angle causing by the unnatural way of milk feeding. The bloating and diarrhea in the dairy cows are the causes of stunted growth or affects productivity of dairy farming. Based on the problems mention above, we aimed to invent the artificial breast feeding to solve the problem of bloating and diarrhea caused by the unnatural feeding of dairy cows. In addition, it will help the dairy farmers to convenient feed calves in their farms.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย