เมลามีน | Melamine

Main Article Content

คณิศร์รวี เตชะเอื้อย

Abstract

เมลามีนเป็นสารเคมีที่มีไนโตรเจนสูง โครงสร้างคล้ายคลึงกับสารที่มีโปรตีน ทำให้มีการผสมเมลามีนลงไปในอาหารที่มีองค์ประกอบของโปรตีนเพื่อลดต้นทุนการผลิต เมื่อวิเคราะห์ค่าโปรตีนออกมาจะได้ผลเป็นค่าโปรตีนเสมือนจริง จึงเรียกสารเมลามีนว่าไนโตรเจนที่ไม่ใช่โปรตีน (Non-protein nitrogen - NPN) ซึ่งเมลามีนจัดเป็นสารปนเปื้อนที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพที่ร้ายแรงในมนุษย์และสัตว์เลี้ยง  จึงมีการศึกษาและพัฒนาการวิเคราะห์และพัฒนาวิธีวิเคราะห์สารตกค้างเมลามีนทั้งในอาหารคนและอาหารสัตว์อย่างแพร่หลาย โดยปัจจุบันการวิเคราะห์ผ่านเทคนิค HPLC-MS/MS เป็นหนึ่งในวิธีที่นิยมมากที่สุด บทความนี้จึงรวบรวมงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการวิเคราะห์เมลามีนต่อไป


Melamine is a chemical substance that has high nitrogen content and the structure similar to protein. This chemical is prohibit for the feed and food production. However, melanine was added to the raw materials, pet food and milk for increasing the protein content and to reduce production costs as Non-Protein Nitrogen.  Therefore, Melamine is classified as a contaminant that causes health problems in humans and pets.  The method for analysis of this contaminant on both of human and animal feed was study and development of analysis and development. Currently, HPLC/MS/MS or LC tandem is a most popular technique for detection of melamine and its analog. The toxicity, detection method was summarized.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิชาการ