นวัตกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์สู่งานศิลปะ Bioart และ STEAM | Innovative Education From Pure Science to Fine Art: Bioart and STEAM

Main Article Content

ศิรพรรณ สุคนธสิงห์
ทิพยรัตน์ ชาหอมชื่น
ขมาพร เจียรบุตร
อินทิรา ศรีหาบุตร
น่านฟ้า คงเสถียร
สรัลชนา จันทร์หัวนา
อลิซ วิชช์โชติ

Abstract

ผลงานศิลปะชีวภาพชุด Lunar Micro Biosphere เป็นชิ้นงานนวัตกรรมที่บูรณาการจากสหวิทยาการบนพื้นฐานของการศึกษานิเวศวิทยาของจุลินทรีย์ในดิน ในการเรียนการสอนรายวิชาที่เกี่ยวเนื่องกับวิชาจุลชีววิทยา สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี สาขาเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โคลนตะกอนและดินจากนาข้าวและแหล่งน้ำถูกรวบรวมและหมักบ่ม ในสภาวะไร้อากาศบางส่วน ภายใต้แสงไฟ จนกระทั่งแสดงโซนสีจากการเจริญของแบคทีเรียพวกที่ได้พลังงานจากการสังเคราะห์แสง นำดินที่เกิดสีมาสร้างเป็นภาพศิลปะแบบอิมเพรสชันนิสม์ บรรจุในกล่องใสระบบปิดที่มีขั้ววัดกระแสไฟฟ้าแบบเซลล์เชื้อเพลิงจุลินทรีย์ สามารถมองเห็นการเปลี่ยนแปลงประชาคมจุลินทรีย์จากสีของดินในภาชนะใสได้อย่างต่อเนื่อง ร่วมกับการจัดวางองค์ประกอบชิ้นงานผสมผสานกับแนวคิดด้านดาราศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ สามารถพัฒนาชิ้นงานวิทยาศาสตร์แบบดั้งเดิมให้กลายเป็นสื่อผสมศิลปะชีวภาพรูปแบบใหม่ในประเทศไทย สอดคล้องกับแนวทางพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ด้วย STEAM Education โดยผลงานชุดนี้ได้ร่วมจัดแสดงในนิทรรศการศิลปะ Aqua Elemental ณ Glow Museum ห้องอาหารวังหิ่งห้อย


Bioart work named Lunar Micro Biosphere is an innovation created by Interdisciplinary Integration based on study of soil microbial ecology in the courses related to microbiology for undergraduate student in program of Veterinary Technology, Kasetsart University. Submerged sediment mud and soils from paddy field and water sources were collected and incubated in partial anaerobic condition with illumination until exhibiting the formation of color zones of phototrophic bacterial growth. Different soil colors were grouped and packed to make an impression style artwork in closed clear box of microbial fuel cell with electrodes. Colors development of microbial communities in the clear container could be observed continuously. Installation of the bioart work integrated with astronomy theme and engineering transform to traditional science tool to a new media bioart in Thailand. Corresponding to the 21st century skills development by STEAM Education The bioart work was participated in art exhibition of Aqua Elemental at Glow Museum, Wang Hinghoi fine dining restaurant.


 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย