กรณีศึกษาการสืบค้นและวิเคราะห์ข้อมูลสิทธิบัตร: การตรวจก๊าซไฮโดรเจน | Case Study on Patent Search and Analysis: Hydrogen Gas Detection

Main Article Content

ศิรพรรณ สุคนธสิงห์
ทิพยรัตน์ ์ ชาหอมชื่น
วิมลรัตน์ อินศวร

Abstract

การสืบค้นและวิเคราะห์ข้อมูลเอกสารสิทธิบัตร ซึ่งผู้ประดิษฐ์ได้เปิดเผยความรู้และขั้นตอนการประดิษฐ์ ทำให้เห็นภาพรวมของวิทยาการเบื้องต้นของเทคโนโลยี เป็นกลยุทธ์ในแก้ปัญหาและพัฒนางานวิจัย ผลการศึกษาข้อมูลสิทธิบัตรที่เกี่ยวกับการตรวจก๊าซไฮโครเจน เพื่อการประยุกต์ใช้ในงานวิจัยเรื่องเชื้อเพลิงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม I: การคัดแยกและการพิสูจน์เอกลักษณ์ของแบคทีเรียสังเคราะห์แสงเพื่อการผลิตก๊าซไฮโดรเจนชีวภาพ ทำให้เกิดการพัฒนานวัตกรรม กระบวนการทดสอบการสร้างก๊าซไฮโดรเจนที่ผลิตจากจุลินทรีย์ด้วยแผ่นเคลือบสารผสมสังเคราะห์ ช่วยลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกเชื้อ และอนุสิทธิบัตรได้รับความคุ้มครองจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา


Searching and analysis of patent document data that completely described knowledge and detailed description steps of the inventors provide a whole perspective on prior art and strategies in problem solving and developing research. The result of study on patents related to hydrogen gas detection applied on research work entitledEnvironmentally friendly fuel I: Isolation and Identification of phototrophic bacteria for the production of biohydrogen” was an innovation of detection methods for hydrogen production by microorganism using synthetic compounds coated plate. The detection method can help reduce time and cost in microbial screening. The petty patent was granted for the process of invention by the Department of Intellectual Property, Thailand.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิชาการ