การปนเปื้อนของโลหะหนักในน้ำบาดาล | Heavy Metals Contamination in Ground Water

Main Article Content

ธริสรา จิรเสถียรพร

Abstract

น้ำเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินชีวิตของสิ่งมีชีวิต โดยเป็นองค์ประกอบของร่างกายมนุษย์ถึงร้อยละ 60 และมีสัดส่วนร้อยละ 70 ขององค์ประกอบของโลก โดยแหล่งน้ำที่มนุษย์ใช้สำหรับการอุปโภคและบริโภคส่วนใหญ่เป็นแหล่งน้ำผิวดิน เช่น แม่น้ำ ลำคลอง สระเก็บน้ำ และบ่อน้ำตื้น แต่เนื่องจากทรัพยากรน้ำมีไม่เพียงพอ ดังนั้นจึงนำแหล่งน้ำใต้ดินหรือน้ำบาดาลมาใช้ในบ้านเรือน อุตสาหกรรม การชลประทาน และการเกษตร แต่พบว่าการใช้น้ำในโรงงานอุตสาหกรรมและกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ยังไม่ตระหนักถึงการบำบัดน้ำเสียอย่างถูกต้องและถูกวิธี ก่อให้เกิดการปนเปื้อนทั้งแหล่งน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน การปนเปื้อนมลพิษเช่นโลหะหนักในน้ำบาดาลซึ่งเป็นแหล่งน้ำสำหรับการบริโภคและอุปโภคจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์และสิ่งมีชีวิตทั้งทางตรงและทางอ้อม  เป็นสาเหตุทำให้ประชาชนมีอาการเจ็บป่วยในโรคต่าง ๆ ได้


Water is one of the most important elements of life on earth. It is made up of 60% for human body and 70% for the earth. Human mostly use water from surface water body such as lake, river, etc. With water levels changing dependent upon the seasons, which may cause insufficient source for some area, groundwater then plays an important role in the supply of water for household use, industry, irrigation, and agriculture. However, many industrial companies still lack of awareness in water treatment technology resulting in many contamination to the water body. Groundwater can easily become grossly contaminated with heavy metal through improper discharges, landfill leachates, and abandon sites. The fact that a contamination of water in one place can cause some consequences into another places is always true. Once it happens, heavy metal contamination can cause direct and indirect effect to all walk of life.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิชาการ