Return to Article Details อิทธิพลของภาวะผู้นำ และวัฒนธรรมการรวมกลุ่มตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ส่งผลต่อความสำเร็จอย่างยั่งยืนของสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสินค้าหัตถกรรม ในเขตภาคกลาง Download Download PDF