Published: 2020-02-26

การลดปริมาณโพแทสเซียมในผักที่ปลูกด้วยระบบไฮโดรพอนิกส์

The potassium concentration decreasing in vegetable planted in hydroponic system

กนกพร มานันตพงศ์, ศิริรัตน์ อนุตระกูลชัย, รัฐพล ไกรกลาง, พรทิวา กัญยวงศ์หา, อนงนาฏ ศรีประโชติ

26-35