Published: 2021-06-16

ผลของปุ๋ยไนโตรเจนชนิด nitrification inhibitor ที่มีต่อการเปลี่ยนรูป ของไนโตรเจนอนินทรีย์และการเจริญเติบโตของคะน้าฮ่องกง

ธงชัย มาลา; อรรถศิษฐ์ วงศ์มณีโรจน์, ศุภชัย อำคา, สิรินภา ช่วงโอภาส, ดุสิต จิตตนูนท์

47-64

เศรษฐกิจพอเพียงกับการเกษตร

ประสาท เกศวพิทักษ์

96-97