วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

                                                 Journal of Science and Technology Kasetsart University

เจ้าของ     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
ที่ปรึกษา     ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พีระศักดิ์  ศรีนิเวศน์
      ศาสตราจารย์ ดร.สุพัฒน์  อรรถธรรม
      รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน
บรรณาธิการ     ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และวิเทศสัมพันธ์ วิทยาเขตกำแพงแสน
ผู้จัดการวารสาร     ผู้อำนวยการกองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ
ผู้ช่วยผู้จัดการวารสาร     นางสุณี  โสดา
      นางสาวซากีนา  รุ่งโรจน์
กองบรรณาธิการ      
ศาสตราจารย์ ดร.ปานมนัส  ศิริสมบูรณ์   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รองศาสตราจารย์ ดร.จักรพงษ์  พวงงามชื่น   มหาวิทยาลัยแม่โจ้
     
รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.นิวัตร  จันทร์ศิริพรชัย   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ ดร.พจมาลย์  สุรนิลพงศ์   มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
รองศาสตราจารย์ ดร.พิพัฒน์ สมภาร   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.พันธ์จิตต์  สีเหนี่ยง   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.ยุวเรศ เรืองพานิช   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.อนุพันธ์  เทอดวงศ์วรกุล   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.อภิลักษณ์  เทียนทอง   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร  ชมภู    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติพงษ์  สถิรเมธีกุล    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประไพศรี  วิเศษสุขพงศ์    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ราตรี  เรืองไทย   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วยา พุทธวงศ์     มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรมลล์  ไวลิขิต    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.วันดี  เที่ยงธรรม    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจินดา  จารุพัฒน์ มารุโอ    มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพ ชูพันธ์    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อาจารย์ ดร.สาทิต ฉัตรชัยพันธ์   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์