วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Journal of Science and Technology Kasetsart University;JSTKU)

          เป็นวารสารทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานวิจัยและบทความทางวิชาการของอาจารย์ นักวิจัย นิสิตและนักวิชาการตามเกณฑ์วารสารระดับชาติ ดําเนินการตีพิมพ์ผลงานวิชาการในสาขาพืชศาสตร์ (Plant Sciences Articles) สาขาเทคโนโลยีและการจัดการ  สาขาสัตวศาสตร์ (Animal Science Articles) สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering Articles) สาขาสัตวแพทยศาสตร์ (Veterinary Medicine Articles) สาขาวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพและกีฬา (Science and Health Science & Sport) ทั้งนี้ วารสารจะเผยแพร่ในลักษณะของ Electronic Journal

          กําหนดออกปีละ 3 ฉบับ ในเดือนเมษายน สิงหาคม และ ธันวาคม

          เรื่องที่จะส่งมาลงพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะต้องเป็น บทความทางวิชาการ หรืองานวิจัย (Technical papers) เป็นการเสนอผลการวิจัยที่ผู้เขียนได้จัดทําเอง

 รูปแบบการพิจาจารณา Double blinded

          Journal of Science and Technology, Kasetsart University is the academic journal of Kasetsart University, Kamphaeng Saen Campus. The objective is to be a source of information to disseminate the research and academic article of professors, researchers and academicians by the criterion of National Journal. The academic works are published in the field of Plant Sciences, Animal Science Articles, Engineering ,Veterinary Medicine , Science and Health Science & Sport. However, the journal will be published in the form of Electronic Journal and it is also published three times per year. (April, August, December)

          The academic article that will be sent to publish in The Journal of Science and Technology, Kasetsart University must be an academic article or Technical paper that it is presented by the authors.

Peer-review : Double blinded

ISSN (Online) 2286-6558

ISSN (Print) 2730-3071

Vol 11 No 3 (2565): ธันวาคม (Dec. 2022)

Published: 2022-12-29

View All Issues

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Journal of Science and Technology Kasetsart University; ISSN 2286-6558) เป็นวารสารทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานวิจัยและบทความทางวิชาการของอาจารย์ นักวิจัยและนักวิชาการตามเกณฑ์วารสารระดับชาติ ดําเนินการตีพิมพ์ผลงานวิชาการในสาขาพืชศาสตร์ (Plant Science), สาขาสัตวศาสตร์ (Animal Science), สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering), สาขาสัตวแพทยศาสตร์ (Veterinary Medicine), สาขาวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ (Science and Health Science) ทั้งนี้ วารสารจะเผยแพร่ในลักษณะของ Electronic Journal กําหนดออกปีละ 3 ฉบับ ในเดือนเมษายน สิงหาคม และ ธันวาคม เรื่องที่จะส่งมาลงพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะต้องเป็น บทความทางวิชาการ หรืองานวิจัย (Technical papers) เป็นการเสนอผลการวิจัยที่ผู้เขียนได้จัดทําเอง