สมรรถนะของเตาไพโรไลซิสกะลามะพร้าวชนิดให้ความร้อนด้วยตนเอง | Efficiency Performance Self-Heating Coconut Shell Pyrolysis Kiln

Main Article Content

คณิต มานะธุระ
อุกฤต สมัครสมาน

Abstract

          Charcoal is the first converted material produced by a human. Wood charcoal is an optimal renewable energy source in most developing countries. It has been of great importance to humans until now in terms of a domestic, chemical products, agriculture, and industries. The charcoal quality predominantly depends on biomass feedstock and charcoal production efficiency. Thus, this research aims to develop a highly efficient carbonizer using pyro-gas recovery. Experimental performance of the carbonizer, including temperature profiles and thermal efficiency along with charcoal heating value analysis is evaluated. These lead a wood carbonization system to achieve high charcoal yields with minimum energy losses. The carbonizer using raw coconut shell operated in temperature range of 200 - 370 °C with a mass yield of around 31% and efficiency of 40.79%. The calorific value of charcoal is 29.73 MJ/kg which can be used in the domestic heating applications.


บทคัดย่อ


          ถ่านชาร์นับเป็นวัสดุที่ถูกปรับสภาพในยุคแรกที่เกิดจากการผลิตของมนุษย์ ถ่านชาร์เป็นแหล่งพลังงานหมุนเวียนที่เหมาะสมและถูกใช้ในประเทศกำลังพัฒนาเป็นส่วนใหญ่ ถ่านชาร์มีความสำคัญต่อมนุษย์อย่างมากจนถึงปัจจุบันทั้งในด้านการใช้งานในครัวเรือน เคมีภัณฑ์ การเกษตร และอุตสาหกรรม คุณภาพของถ่านชาร์ขึ้นอยู่กับวัตถุดิบชีวมวลและประสิทธิภาพการผลิตถ่าน งานวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาเตาผลิตถ่านคุณภาพสูงโดยใช้แก๊สไพโรไลซิสหมุนวนโดยมีการทดสอบสมรรถนะของเตาซึ่งประกอบด้วยการกระจายตัวของอุณหภูมิ  ประสิทธิภาพทางความร้อนและค่าความร้อนของถ่านชาร์เพื่อให้ได้ผลผลิตถ่านสูงที่สูงที่สุดและลดการสูญเสียพลังงานให้มากที่สุด เตาเผาใช้กะลามะพร้าวเป็นชีวมวลดิบในการผลิตถ่านชาร์ทำงานที่อุณหภูมิระหว่าง 200-370 องศาเซลเซียสผลผลิตเชิงมวลร้อยละ 31 และประสิทธิภาพทางความร้อนร้อยละ 40.79 ค่าความร้อนของถ่านเท่ากับ 29.73 เมกะจูลต่อกิโลกรัมซึ่งสามารถนำไปใช้ในการทำความร้อนภายในครัวเรือนได้

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering )

References

นิกราน หอมดวง, พันธวัฒน์ ไชยวรรณ์, ภูนิฑิต สายแก้ว, ..., ชูรัตน์ ธารารักษ์. (2564). การพัฒนาเครื่องปฏิกรณ์ไพโรไลซีสสำหรับการใช้งานผลิตความร้อนลถ่านชีวภาพ. วารสารวิชาการพลังงานทดแทนสู่ชุมชน, 4(1), 47-53.

Basu, P. (2013). Biomass gasification, pyrolysis and torrefaction: practical design and theory: Academic press.

FAO, F. (1983). Agriculture Organisation of the United Nations. Simple technologies for charcoal making. FAO forestry paper, 41.

Food, U. S. (2008). Agriculture Origination: Industrial charcoal production. FAO forestry paper.


Jung, S.-H., Kang, B.-S., & Kim, J.-S. (2008). Production of bio-oil from rice straw and bamboo sawdust under various reaction conditions in a fast pyrolysis plant equipped with a fluidized bed and a char separation system. Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, 82(2), 240-247. doi:https://doi.org/10.1016/j.jaap.2008.04.001

Manatura, K. (2021). Novel performance study of recirculated pyro-gas carbonizer for charcoal production. Energy for Sustainable Development, 64, 8-14.

Rodrigues, T., & Braghini Junior, A. (2019). Charcoal: A discussion on carbonization kilns. Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, 143, 104670. doi:https://doi.org/10.1016/j.jaap.2019.104670

Sangsuk, S., Buathong, C., & Suebsiri, S. (2020). High-energy conversion efficiency of drum kiln with heat distribution pipe for charcoal and biochar production. Energy for Sustainable Development, 59, 1-7.

Xiong, S., Zhang, S., Wu, Q., Guo, X., Dong, A., & Chen, C. (2014). Investigation on cotton stalk and bamboo sawdust carbonization for barbecue charcoal preparation. Bioresource Technology, 152, 86-92.