ผลของการไพร์มมิ่งด้วยโพแทสเซียมไนเตรทต่อความงอกและความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองฝักสดพันธุ์เชียงใหม่ 84-2 Effect of Seed Priming with KNO3 on Germination and Vigor of Chiang Mai 84-2 Vegetable Soybean Seed

Main Article Content

ศุภวรรณ มาดหมาย
เสาวลักษณ์ บันเทิงสุข
จุฑามาส ฟักทองพรรณ

Abstract

            The aim of this research was to study the suitable concentrate of KNO3 on Chiang Ma 84-2 vegetable soybean seed priming. The conditioned and stored Chiang Mai 84-2 vegetable soybean seed was accelerated aged into two levels, such as medium vigor seed (55-74% of germination) and low vigor seed (<55% of germination). A completely randomized design with 4 replications was used in 5 treatments, including non-primed seed, distilled water priming and seed priming, with 1, 2, and 3% of KNO3 for 6 hours. The results showed that the seed priming by 1% of KNO3 increased the germination of vegetable soybean, while primed seed vigor decreased compared to non-primed seed. In addition shoot length, root length, root fresh weight, shoot dry weight and root dry weight of medium vigor seed were significantly statistically different to non-primed seeds.


บทคัดย่อ


            การทดลองนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเข้มข้นของสารละลายโพแทสเซียมไนเตรทที่เหมาะสมต่อการใช้ไพร์มมิ่งถั่วเหลืองฝักสด พันธุ์เชียงใหม่ 84-2 โดยศึกษาเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองฝักสดที่ผ่านการปรับปรุงสภาพและเก็บรักษาด้วยวิธีการเร่งอายุเมล็ดพันธุ์ 2 ระดับ ได้แก่ เมล็ดกลุ่มที่มีความแข็งแรงปานกลาง (ความงอกช่วง 55- 74%) และเมล็ดกลุ่มที่มีความแข็งแรงต่ำ (ความงอกต่ำกว่า 55%) วางแผนการทดลองแบบ completely randomized design (CRD) จำนวน 4 ซ้ำ มี 5 กรรมวิธี คือ กรรมวิธีควบคุมที่เมล็ดไม่ได้ทำการไพร์มมิ่ง กรรมวิธีที่เมล็ดทำไพร์มมิ่งด้วยน้ำเปล่า และกรรมวิธีที่เมล็ดทำการไพร์มมิ่งด้วยโพแทสเซียมไนเตรทระดับความเข้มข้น 1, 2 และ 3% เป็นเวลา 6 ชั่วโมง ผลการทดลองพบว่า การไพร์มมิ่งเมล็ดถั่วเหลืองฝักสดพันธุ์เชียงใหม่ 84-2 ของความแข็งแรงปานกลางและต่ำ ด้วย KNO3 ความเข้มข้น 1% ทำให้เมล็ดถั่วเหลืองฝักสดมีความงอกเพิ่มขึ้น ในขณะที่ความแข็งแรงของเมล็ดถั่วเหลืองฝักสดที่ผ่านการทำไพร์มมิ่งมีความแข็งแรงลดลงเมื่อเทียบกับเมล็ดถั่วเหลืองฝักสดที่ไม่ผ่านการทำไพร์มมิ่ง ส่วนความยาวลำต้น ความยาวราก น้ำหนักสดราก น้ำหนักแห้งลำต้น และรากของต้นกล้าที่เพาะจากเมล็ดกลุ่มความแข็งแรงปานกลาง มีการเจริญเติบโตที่ดีขึ้นและแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยกับเมล็ดที่ไม่ผ่านการทำไพร์มมิ่ง

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
สาขาพืชศาสตร์ (Plant Sciences )

References

กองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช. (2565). คู่มือการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง ถั่วเหลืองฝักสด ถั่วเขียว และถั่วลิสง. กรุงเทพฯ:

กรมวิชาการเกษตร

จวงจันทร์ ดวงพัตรา. (2529). เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: ม.ป.ท.

ทัศนัย ชัยเพ็ชร, จุฑามาศ ร่มแก้ว, สิริกุล วะสี, และ วันชัย จันทร์ประเสริฐ (2555). การประเมินคุณภาพเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองและถั่วเหลืองฝักสดที่มีผลจาก Seed Priming. ใน การประชุมวิชาการแห่งชาติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 9 (2330-2338). นครปฐม: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน.

ทรงเชาว์ อินสมพันธ์. (2545). การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองในสภาพของเกษตรกร (รายงานการวิจัย). เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

บุญมี ศิริ. (2558). การปรับปรุงสภาพและยกระดับคุณภาพเมล็ดพันธุ์. ขอนแก่น: มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

ปัทมาวดี คุณวัลลี, วันชัย จันทร์ประเสริฐ, ปริยานุช จุลกะ, และ สุปราณี งามประสิทธิ์. (2553). ผลของการเคลือบเมล็ดด้วยน้ำมันสะเดาบริสุทธิ์ที่มีผลต่อความสามารถในการงอกและการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง. ใน การประชุมวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ ครั้งที่ 7 (81-88). พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยนเรศวร.

วันชัย จันทร์ประเสริฐ. (2537). สรีระวิทยาเมล็ดพันธุ์. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

วันชัย จันทร์ประเสริฐ. (2553). สรีระวิทยาเมล็ดพันธุ์. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

Ashraf, M. and Foolad, M.R. (2005). Pre-sowing seed treatment-a shotgun approach to improve germination, plant growth and crop yield under saline and none-saline condition. Advances in Agronomy, 88, 223-271. doi: 10.1016/S0065-2113(05)88006-X.

Bewley, J.D. and Black, M. (1982). Physiology and Biochemistry of Seeds in Relation to Germination. New York: Springer-Verlag Berlin Heidelberg.

Bewley, J.D. and Black, M. (1997). Seed germination and dormancy. The Plant Cell, 9, 1055-1066. doi: 10.1105/tpc.9.7.1055.

Bradford, K.J. (1986). Manipulation of seed water relations via osmotic priming to improve germination under stress conditions. HortScience, 21(5),1105 - 1112. doi: 10.21273/HORTSCI.21.5.1105.

Chiu, K.Y., Wang, C.S., and Sung, J.M. (1995). Lipid peroxidation and peroxide scavenging enzyme associated with accelerated aging and hydration of watermelon seeds differing in ploidy. Physiologia Plantarum, 94(3), 441-446. doi: 10.1111/j.1399-3054.1995.tb00951.x.

Copland, L.O., and Mcdonail, M.B. (1995). Principles of seed science and technology. New York: Springer Science & Business Media.

Davison, P.A., Taylor, R.M., and Bray, C.M. (1991). Changes in ribosomal RNA integrity in leek (Allium porrum L.) seeds during osmopriming and drying-back treatments. Seed Science Research, 1(1), 37-44. doi:10.1017/S0960258500000611.

Dezfuli, P.M., Sharif-zadeh, F., and Janmohammadi, M. (2008). Influence of priming techniques on seed germination behavior of maize inbred lines (Zea mays L.). ARPN Journal of Agricultural and Biological Science, 3(3), 22-25.

Eskandari, H. (2013). Effect of priming technique on seed germination properties, emergence and field performance of crop: a review.

International Journal of Agronomy and Plant Production, 4(3), 454-458.

Harris, D., Joshi, A, Hhan, P.A., Gothkar, P., and Sodhi, P.S. (1999). On-farm seed priming in semi-arid agriculture: development and evaluation in maize, rice and chickpea in India using participatory methods. Experimental Agriculture, 35(1), 15-29. doi:10.1017/S0014479799001027.

Hilton, J.R. and Thomas, J.A. (1986). Regulation of pregerminative rates of respiration in seeds of various weed species by potassium nitrate. Journal of Experimental Botany, 37(183), 1516-1524.

ISTA. (2019). International rules for seed testing. Wallisellen: International Seed Testing Association.

Miladinov Z., Balešević-Tubić S., Đorđević V., Đukić V., Ilić A., Čobanović L. (2015). Optimal time of soybean seed priming and primer effect under salt stress conditions. Journal of Agricultural Sciences, 60(2), 109–117. doi: 10.2298/JAS1502109M.

Nasri, N., Kaddour, R., Mahmoudi, H., Baatour, O., Bouraoui, and Lachaal, M. (2011). The effect of osmopriming on germination, seedling growth and phosphatase activities of lettuce under saline condition. African Journal of Biotechnology, 10(65), 14366-14372. doi: 10.5897/AJB11.1204.

Nerson, H. (2007). Seed production and germinability of cucurbit crops. In Global Science books Israel: n.p.

Passam, H. C., and Kakouriotis, D. (1994). The effects of osmoconditioning on the germination, emergence and early plant growth of

cucumber under saline conditions. Science Horticulture, 57(3), 233-240. doi: 10.1016/0304-4238(94)90143-0.

Singh, H. and Gill, H.S. (1988). Effect seed treatment with salts on germination and yield of wheat. Agricultural Science Digest, 8, 173 – 175.

Sung, J.M., and Chiu, K.Y. (1995). Hydration effect on seedling emergence strength of watermelon seeds differing in ploidy. Plant Science, 110 (1), 21-26. doi: 10.1016/0168-9452(95)04183-U.