การเปรียบเทียบความแตกต่างของพิธีกรรมความเชื่อโชคลาง ระหว่างนักกีฬาทีมและบุคคล The comparison of differences in superstitious rituals among the team and individual athletes

Main Article Content

สุพัชริน เขมรัตน์
อภิลักษณ์ เทียนทอง
สุติมา สุวรรณกาล
เชาวรัตน์ เขมรัตน์

Abstract

         The purpose of this study was to investigate differences in the superstitious rituals between team and individual athletes. The samples were derived from a selection of 220 representative Thammasat University athletes who participated in the Thailand University Games 2022 with ages ranging from 18 to 25 years. They were classified as team (n = 110) and individual athletes (n = 110). The superstitious rituals questionnaire-Thai version consisted of 45 items for seven factors: clothing and appearance, fetish, pre-game, game/meet, team rituals, prayer, and coach. Data were analyzed by R Studio program (version 4.2.1). Differences between types of sports were tested by using one-way multivariate analysis of variance and descriptive statistics. The results showed that superstitious rituals were significantly different between team and individual athletes. When compared with the individual athletes, the team athletes had significantly higher levels of the superstitious rituals with moderate effect in four factors including clothing and appearance (η2 = 0.098, p = 0.000), fetish (η2 = 0.056, p = 0.000) team ritual (η2 = 0.088, p = 0.000) and coach (η2 = 0.067, p = 0.000), and small effect in pre-game (η2 = 0.020, p = 0.034) and game (η2 = 0.047, p = 0.001). However, there was no significant difference in the prayer factor (η2 = 0.008, p = 0.182) with a small effect. Thus, sport psychology counselling should comprehensively consider the superstitious rituals that related to types of sport.


บทคัดย่อ


         


การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความแตกต่างของพิธีกรรมความเชื่อโชคลางระหว่างนักกีฬาทีมและบุคคล กลุ่มตัวอย่างเป็นนักกีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 2566 อายุระหว่าง 18 - 25 ปี จำนวน 220 คน แบ่งออกเป็น นักกีฬาทีม 110 คน และนักกีฬาบุคคล 110 คน เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย คือ แบบสอบถามพิธีกรรมความเชื่อโชคลาง ฉบับภาษาไทย จำนวน 45 ข้อ ประกอบด้วย ด้านเครื่องแต่งกายและรูปลักษณ์ ด้านเครื่องราง ด้านก่อนแข่งขัน ด้านการแข่งขัน ด้านพิธีกรรมของทีม ด้านคำอธิษฐาน และด้านผู้ฝึกสอน ทำการวิเคราะห์ทางสถิติด้วยโปรแกรม R version 4.2.1 และ RStudio Desktop โดยเปรียบเทียบพิธีกรรมความเชื่อโชคลางระหว่างนักกีฬาทีมและบุคคล ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุคูณแบบทางเดียวและวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา ผลการวิจัยพบว่านักกีฬาทีมและบุคคลให้ความสำคัญกับพิธีกรรมความเชื่อโชคลางแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยนักกีฬาทีมมีพิธีกรรมความเชื่อโชคลาง ด้านพิธีกรรมของทีม ด้านการแข่งขัน ด้านก่อนแข่งขัน ด้านคำอธิษฐานด้านผู้ฝึกสอน ด้านเครื่องราง และด้านเครื่องแต่งกายและรูปลักษณ์สูงกว่านักกีฬาบุคคล ตามลำดับ โดยมีค่าอิทธิพลขนาดปานกลางในด้านเครื่องแต่งกายและรูปลักษณ์ (η2 = 0.098, p = 0.000) ด้านเครื่องราง (η2 = 0.056, p = 0.000) ด้านพิธีกรรมของทีม (η2= 0.088, p = 0.000) และด้านผู้ฝึกสอน (η2 = 0.067, p = 0.000) ส่วนด้านก่อนแข่งขัน (η2 = 0.020, p = 0.034) และด้านการแข่งขัน (η2 = 0.047, p =0.001) มีอิทธิพลขนาดต่ำ และพบว่าพิธีกรรมความเชื่อโชคลางด้านคำอธิษฐาน (η2 = 0.008, p = 0.182) ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังนั้นในกระบวนการให้คำปรึกษาทางวิทยาการกีฬาควรให้ความสำคัญกับพิธีกรรมความเชื่อโชคลางที่สอดคล้องกับชนิดกีฬา

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
สาขาวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพและกีฬา (Science and Health Science & Sport)

References

Achirathanont, W. (2021). The power of belief and faith in sacred objects to jewelry and gems. Journal of MCU Loei Review, 2(3), 50-60.

Basiaga-Pasternak, J. (2019). Pre-performance rituals and anxiety among young Polish and Ukrainian football players. Baltic Journal of Health and Physical Activity 11(4), 69-76. doi:10.29359/BJHPA.11.4.08.

Bleak, J. L., & Frederick, C. M. (1998). Superstitious behavior in sport: Levels of effectiveness and determinants of usein three collegiate sports. Journal of Sport Behavior, 21(1), 1-15.

Burke, K. L. (2017). Consultations with superstitious athletes in sport psychology. Journal of Psychology and Clinical Psychiatry , 7(3), 11-12. doi:10.15406/jpcpy.2017.07.00434

Carron, A. V. (1982). Cohesive in sport groups interpretations and considerations. Journal of Sports Science 4, 123-138.

Chuamueangphan, K. (2017). Superstitious ritual of "SEA Games" athletes: Enhance mental toughness for the gold medals. Retrieved January 11, 2023, from https://mgronline.com/sport/detail/9600000084939

Cohen. J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences (2 Ed.). New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.

Curran, P. J., West, S., & Finch, J. F. (1996). The robustness of test statistics to nonnormality and specification error in confirmatory factor analysis. Psychological Methods, 14(1), 16-29.

Dömötör, Z., Ruíz-Barquín, R., & Szabo, A. (2016). Superstitious behavior in sport:

A literature review. Scandinavian

Journal of Psychology, 57(4), 368-382. doi:10.1111/sjop.12301

Duangnapa C. Tatto: From belief to fashion: Minister of Culture: Trad; 2010 Retrieved February 11, 2023, from https://www2.m-culture.go.th/trad/ewt_news.php?nid=399&filename=index.

Frost, R. O., Graf, M., & Becker, J. (1979). Self-devaluation and depressed mood. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 47(5), 958.

Junhom, T., Vongjaturapat, N., Suksawang, P., & Singhnoy, C. (2020). Causal relationship among leadership style, motivation climate, team cohesion, and collective efficacy on performance satisfaction in Thai professional football teams. Journal of Health, Physical Education and Recreation, 46(2), 80-91.

Kajbafnezhad, H., Ahadi, H., Heidarie, A. R., Askari, P., & Enayati, M. (2011). Difference between team and individual sports with respect to psychological skills, overall emotional intelligence and athletic success motivation in Shiraz city athletes. Journal of Physical Education and Sport, 11(3), 249-254.

Kemarat, S., Theanthong, A., Kemarat, C., Suwanakan, S., & Yeemin, W. (2022). A comparative study of superstitious rituals among male and female college athletes. Journal of Sports Science and Technology, 22,(2), 1-15.

Krejcie, R. V., & Morgan, D. W. (1970). Determining sample size for research activities. Educational and psychological measurement, 30(3), 607-610.

College of Management (2022). Marketing in the Uncertain World. Retrieved February 16, 2023, fromhttps://www.marketingoo

ps.com/exclusive/opinion/cmmu-reveals-research-uncertain-world-consumers-stressed-and-superstitious-more-2021/

Matsri, A. (2020). Influenced of body self image, fasion opinion leadership, and store attributes on clothing involvement. (master's thesis). Bangkok: Mahidol University.

Nunnally, J. C. (1978). Psychometric theory (2 Ed.). New York: McGraw-Hill.

Obare, R. S. (2000). Can sport exist without religion. Sheffield: University of Sheffield.

Ofori, P. K., Biddle, S., & Lavallee, D. (2013). The role of superstition among professional footballers in Ghana. Athletic Insight, 14(2), 117-127.

ÖZTÜRK, H. (2020). Investigation of superstitious behavior of amature football players. Journal of Sports and Performance Researches, 11(1), 35-45. doi:10.17155/omuspd.569086.

Post today. (2016). Taekwondo: Make the wish and superstitious ritual. Retrieved February 19, 2022, from https://www.posttoday.com/lifestyle/445639

Šagát, P., Bartik, P., Lazi´c, A., Dragos, I. T., Koronas, V., Turcu, I., .Curitianu, I. M. (2021). Self-esteem, individual versus team sports. International Journal of Environmental Research and Public Health, 18(12915), 1-7. doi: 10.3390/ijerp

h182412915.

Sasvári, A., Harsányi, S. G., Dér, A., & Szemes, Á. (2019). An exploratory analysis of recreational and competitive athletes’ superstitious habits. Cognition, Brain, Behavior. An Interdisciplinary Journal, 23(1), 63-76.

Schippers, M. C., & Lange, P. A. M. V. (2006). The psychological benefits of superstitious rituals in top sport: A study among top sportspersons. Journal of Applied Social Psychology, 36(10), 2532-2553. doi: 10.1111/j.0021-9029.2006.00

x.

Suwanwattna, C. (2010). Colours in Thai culture believings and myth. (master's thesis). Nakhonpathom: Silpakorn University

Veillette, P. L., & Searight, H. R. (2021). Superstitious rituals among college athletes: A pilot study. Journal of Psychology and Behavioral Science, 9(2), 30-35. doi:10.15640/jpbs.v9n2a3.

Wargo, E. (2008). The many lives of superstition. APS Observer, 21(9), 18-24.

Wright, P., & Erdal, K. (2009). Sport superstition as a function of skill level and task difficulty. Journal of sport behavior, 32(2), 187-199.

Zhang, J., Chiu, R., & Wei, L. Q. (2009). On whistleblowing judgment and intention: The roles of positive mood and organizational ethical culture. Journal of Managerial Psychology, 24(7), 627-649.