การสะสมของไกลโคเจนและลักษณะทางจุลกายวิภาคของมดลูกสุกรระบบโรงเรือนเปิดและสุกรระบบโรงเรือนปิด Glycogen Accumulation and Histological Characteristics of Swine Uterus in Outdoor and Indoor Housing Systems

Main Article Content

ลักษณาวดี กล่ำเจริญ
ธิดา พรมมา
อัจฉรียา จันดาเพ็ง
กรรณิการ์ อรรถปัณยวนิช
พิชย จำนงค์ประโคน
อิทธิพล พวงเพชร
จรินธร ธีระพรพันธกิจ
ชาคริยา พรมสุบรรณ์

Abstract

            Stress is a significant factor affecting irregular estrus cycles. This study aimed to investigate uterus histological characteristics of outdoor and indoor swine methods. The sample of outdoor and indoor swine uterus was carried out through histological technique and dyed with H&E and PAS. The results show that indoor swine had significantly thicker endometrial layers (p < 0.05). Indoor swine exhibited significantly higher glycogen accumulation than outdoor swine (p < 0.05). In conclusion, the study has presented the histological characteristics of the uterus in two distinct types of swine, offering valuable insights into the uterine health status of these animals. This information holds potential significance for consumers.


บทคัดย่อ


            ความเครียดเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดความไม่สมดุลของฮอร์โมนส่งผลให้วงรอบการเป็นสัดมาไม่สม่ำเสมอ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะทางจุลพยาธิวิทยาของมดลูกของสุกรระบบโรงเรือนเปิดและสุกรระบบโรงเรือนปิด ตัวอย่างเนื้อเยื่อมดลูกสุกรทั้งสองชนิดถูกย้อมด้วยสี Hematoxylin and Eosin (H&E) และ Periodic Acid-Schiff (PAS)  ผลการวิจัยพบว่าสุกรระบบโรงเรือนปิดมีชั้นเยื่อบุโพรงมดลูกหนากว่าอย่างมีนัยสำคัญ (p < 0.05) สุกรระบบโรงเรือนปิดมีการสะสมไกลโคเจนสูงกว่าสุกรระบบโรงเรือนเปิดอย่างมีนัยสำคัญ   (p < 0.05) โดยสรุปการศึกษานี้ได้นำเสนอลักษณะทางเนื้อเยื่อวิทยาของมดลูกในสุกรสองประเภทที่แตกต่างกัน ซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวกับสุขภาพของมดลูกของสุกร ข้อมูลนี้อาจมีความสำคัญต่อผู้บริโภค

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
สาขาสัตวแพทยศาสตร์ (Veterinary Medicine)

References

Alchalabi, A. S. H., H. Rahim, E. Aklilu, I. I. Al-Sultan, A. R. Aziz, M. F. Malek, S. H. Ronald and M. A. Khan. (2016). Histopathological changes associated with oxidative stress induced by electromagnetic waves in rats' ovarian and uterine tissues. Asian Pacific Journal of Reproduction, 5(4), 301-310. doi: 10.1016/j.apjr.2016.06.008.

Andrea Rodrigo, J. D. d. P., Juan José Espinós Gómez, Laura Parra Villar, Olivia De Prado Trigo, Sergio Rogel Cayetano. (2022). How does stress affect infertility? Causes and effects. Retrieved September 26, 2022, from https://www.invitra.com/en/stress-hinders-pregnancy/#female-sex-hormones-disrupted-by-chronic-stress.

Dean, M. (2019). Glycogen in the uterus and fallopian tubes is an important source of glucose during early pregnancy. Biology of Reproduction, 101(2), 297-305. doi: 10.1093/biolre/ioz102.

El-Din, M. A. E.-D. S., A. E.-W. E. Ghareeb, I. M. El-Garawani and H. A. A. El-Rahman. (2023). Induction of apoptosis, oxidative stress, hormonal, and histological alterations in the reproductive system of thiamethoxam-exposed female rats. Environmental Science and Pollution Research, 30(31), 77917-77930. doi: 10.1007/s11356-023-27743-2.

Gynecologists., t. A. C. o. O. a. (2022). Endometrial Hyperplasia. Retrieved September 26, 2022, from https://www.acog.org/womens-health/faqs/endometrial-hyperplasia?fbclid=IwAR2HcKPgW-uZp6Vb882hO3mUY7ppEmkgd6sIwympGXoTYD7pUBVUKDE_ALI.

Hines, E. (2023). Reproduction in Swine - Understanding the Estrous Cycle for Herd Management. Retrieved September 26, 2022, from https://extension.psu.edu/reproduction-in-swine-understanding-the-estrous-cycle-for-herd-management

Honeyman, M. S. (2005). Extensive bedded indoor and outdoor pig production systems in USA: current trends and effects on animal care and product quality. Livestock Production Science 94(1), 15-24. doi: 10.1016/j.livprodsci.2004.11.029.

Kaeoket, K., A. M. Mwanza, P. Razdan, S. Einarsson, E. Persson and A. M. Dalin (2002). Study of the distribution of inflammatory cells in the sow endometrium: effect of intravenous administration of adrenocorticotropin hormone. Journal of Veterinary Medicine Series A, 49(1), 19-21. doi: 10.1046/j.1439-0442.2002.00403.x.

Kaeoket, K., E. Persson and A. M. Dalin (2001). The sow endometrium at different stages of the oestrous cycle: studies on morphological changes and infiltration by cells of the immune system. Animal Reproduction Science, 65(1), 95-114. doi: 0.1016/S0378-4320(00)00211-6

Lagoda, M. E., J. Marchewka, K. O'Driscoll and L. A. Boyle. (2022). Risk Factors for Chronic Stress in Sows Housed in Groups, and Associated Risks of Prenatal Stress in Their Offspring. Frontiers in Veterinary Science, 9. do: 10.3389/fvets.2022.883154

Mir, A., H. A. Butt, M. Yasmeen, A. Saleem, R. S. Minhas and S. Abbasi. (2020). Histomorphological effects of sodium arsenite on uterus of rats. International Journal of Basic & Clinical Pharmacology, 9(11), 1641-1645. doi: 10.18203/2319-2003.ijbcp20204454

Montero-López, E., A. Santos-Ruiz, M. C. García-Ríos, M. Rodríguez-Blázquez, H. L. Rogers and M. I. Peralta-Ramírez. (2018). The relationship between the menstrual cycle and cortisol secretion: Daily and stress-invoked cortisol patterns. International Journal of Psychophysiology, 131, 67-72. doi: 10.1016/j.ijpsycho.2018.03.021

Ramya, S., P. Poornima, A. Jananisri, I. P. Geofferina, V. Bavyataa, M. Divya, P. Priyanga, J. Vadivukarasi, S. Sujitha, S. Elamathi, A. V. Anand and B. Balamuralikrishnan. (2023). Role of Hormones and the Potential Impact of Multiple Stresses on Infertility. Stresses, 3(2), 454-474. doi: 10.3390/stresses3020033.

Rebez, E. B., V. Sejian, M. V. Silpa and F. R. Dunshea. (2023). Heat Stress and Histopathological Changes of Vital Organs: A Novel Approach to Assess Climate Resilience in Farm Animals. Sustainability, 15(2), 1242. doi: 10.3390/su15021242

Rooney, K. L. and A. D. Domar. (2018). The relationship between stress and infertility. Dialogues Clin Neurosci, 20(1), 41-47.

doi: 10.31887/DCNS.2018.20.1/klrooney

Wang, D., X. Cheng, H. Fang, Y. Ren, X. Li, W. Ren, B. Xue and C. Yang. (2020). Effect of cold stress on ovarian & uterine microcirculation in rats and the role of endothelin system. Reprod Biol Endocrinol, 18(1), 29. doi: 10.1186/s12958-020-00584-1