ธันวาคม (Dec. 2014)
Vol. 3 No. 3 (2557)

สาขาเกษตรศาสตร์/พืชศาสตร์ • การเปรียบเทียบเสถียรภาพของพันธุ์อ้อยโดยวิธีวิเคราะห์ GGE ระหว่างพันธุ์กับสภาพแวดล้อมในอ้อยปลูกและอ้อยตอที่มีการจัดกลุ่มแปลงทดสอบพันธุ์

 • การเปรียบเทียบคุณภาพอ้อยจากค่าบริกซ์ ซีซีเอส และปริมาณเส้นใย ของอ้อยปลูกและอ้อยตอ ที่ 1 ในพันธุ์อ้อยลูกผสมจากต่างคู่ผสม

 • ประสิทธิภาพในการกำจัดหนอนกระทู้ผักของน้ำมันหอมระเหยจากกระชายและขมิ้นอ้อย

 • การเปรียบเทียบอ้อยพันธุ์กำแพงแสนจากต่างคู่ผสม ต่อปุ๋ยไนโตรเจน

 • ปริมาณแอนติออกซิแดนท์ ในกล้าพันธุ์อ้อยลูกผสมที่แช่ในสารละลายโซเดียมคลอไรด์

 • การศึกษาความดีเด่นของพันธุ์อ้อยลูกผสมในลักษณะซีซีเอส


สาขาวิศวกรรมศาสตร์ • เครื่องคั่วเมล็ดกาแฟที่รักษาคุณภาพกาแฟด้วยการควบคุมความดัน

สิงหาคม (Aug. 2014)
Vol. 3 No. 2 (2557)

สาขาเกษตรศาสตร์/พืชศาสตร์ • การตรวจสอบผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตของอ้อยตอที่ 1 ของพันธุ์กำแพงแสนโดยใช้ค่า GE scores

 • การใช้แพทโคเอฟฟิเชียนท์ตรวจสอบอิทธิพลองค์ประกอบผลผลิตต่อผลผลิตอ้อยตอของพันธุ์อ้อยลูกผสมจากต่างคู่ผสม

 • ปริมาณแคดเมียมในข้าวที่ปลูกในดินนาปนเปื้อนแคดเมียมในพื้นที่ ลุ่มน้ำแม่ตาว จังหวัดตาก ประเทศไทย


สาขาสัตวศาสตร์ • งานวิจัยด้านอาหารสำหรับการเลี้ยงปลาดุกอุยเทศ


สาขาวิศวกรรมศาสตร์ • การรุกล้ำของความเค็ม และการแพร่กระจายความเค็มตามความยาวของลำน้ำในแม่น้ำท่าจีน เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเล

 • ข้อมูลลักษณะชั้นดินภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนข้อมูลลักษณะชั้นดินภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ธันวาคม (Dec. 2013)
Vol. 2 No. 3 (2556)


สาขาเกษตรศาสตร์/พืชศาสตร์
 • การตอบสนองของอ้อยพันธุ์กำแพงแสนต่อปริมาณฝน ลักษณะเนื้อดิน และวันปลูก

 • ผลกระทบของของเหลวที่เหลือจากการเลี้ยงยีสต์ต่อเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลระดับห้องปฏิบัติการ

 • แบบจำลองคณิตศาสตร์สำหรับการทำนายผลของอุณหภูมิ ความร้อนสะสม และปริมาณน้ำฝนที่อ้อยได้รับต่อคุณภาพด้านน้ำตาลของอ้อย ณ โรงงานผลิตน้ำตาลสาขาวิศวกรรมศาสตร์
 • การจำลองเชิงตัวเลขการทำงานของเครื่องสูบน้ำไทย (ท่อพญานาค)

 • การประยุกต์ใช้แบบจำลอง SWAT สำหรับการจัดทำบัญชีน้ำในลุ่มน้ำเซโดน สปป.ลาว

 • ความถี่ที่เหมาะสมในการปรับอาคารควบคุมระดับน้ำกลางคลอง

 • การวิเคราะห์ทิศทางและความเร็วของนํ้าที่ไหลผ่านตอม่อสะพานด้วยแบบจำลองอุทกพลศาสตร์แบบ 1 และ 2 มิติสาขาวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 • กล้องจุลทรรศน์แสงแบบส่องกราดสนามระยะใกล้

 • การตรวจสอบสารตกค้างของจุนสีในหอยเชอรี่

 • ความสัมพันธ์ระหว่างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อกับความคล่องแคล่วว่องไว ของนักกีฬาฟุตซอล

สิงหาคม (Aug. 2013)
Vol. 2 No. 2 (2556)


สาขาเกษตรศาสตร์/พืชศาสตร์
 • การตรวจสอบการปลอมปนน้ำนมโคและน้ำนมแพะในน้ำนมกระบือโดยเทคนิค Duplex PCR และ Multiplex PCR

 • การจัดกลุ่มสถานที่ทดสอบพันธุ์อ้อยโดยวิธียีโนไทป์บวกกับปฏิสัมพันธ์ระหว่างพันธุ์กับสภาพแวดล้อม

 • การใส่เชื้ออะโซสไปริลลัมลงในดินเพื่อเป็นแหล่งไนโตรเจนทางเลือกในการส่งเสริมการเจริญเติบโตของข้าวโพดหวานในชุดดินกำแพงแสน

 • ผลของปุ๋ยไนโตรเจนละลายช้า และปุ๋ยเคลือบสารยับยั้งกระบวนการไนตริฟิเคชัน ต่อการเจริญเติบโตของพริกหวาน และไนโตรเจนอนินทรีย์ในชุดดินกำแพงแสน

 • ประสิทธิภาพของเชื้อปฏิปักษ์เห็ดนางรมฮังการี (Pleurotus ostreatus) ที่เลี้ยงในสภาพกึ่งปลอดเชื้อ ต่อการควบคุมไส้เดือนฝอยรากปม (Meloidogyne incognita) ของมะเขือเทศสาขาวิศวกรรมศาสตร์
 • การศึกษาแนวทางการป้องกันน้ำท่วมจังหวัดอุบลราชธานี ในพื้นที่ลุ่มน้ำมูลตอนล่าง

 • การออกแบบและทดสอบสมรรถนะเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนชนิดใบมีดกวาดผิวสำหรับการผลิตนํ้าจิ้มไก่ระดับอุตสาหกรรมสาขาวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 • ตัวอ่อนของหนอนตัวกลมในหอยทากยักษ์ Achatina fulica Bowdich (1822)

เมษายน (Apr. 2014)
Vol. 3 No. 1 (2557)

สาขาเกษตรศาสตร์/พืชศาสตร์ • การใช้สารสกัดจากพืชสมุนไพรในการลดปริมาณเชื้อและการเกิดโรคเน่าเละของผักกาดเขียวปลีในดินติดเชื้อและวิเคราะห์สารออกฤทธิ์ของสมุนไพรที่ให้ผลดีที่สุด

 • ผลของวัสดุปักชำต่อการเกิดไรโซมและรากจากการปักชำแผ่นใบกวักมรกต

 • วิธีเพิ่มผลผลิตดอกกล้วยไม้สกุลหวายพันธุ์โซเนีย ‘เอียสกุล’ ในช่วงฤดูร้อน                                                                    


สาขาวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ • ความสวยงามวางนัยทั่วไป : ผลคูณของเลขโดด 9 กับจำนวนที่เลขเรียงกันเพิ่มขึ้นไปทางซ้ายด้วยเลขคู่

เมษายน (Apr. 2013)
Vol. 2 No. 1 (2556)


สาขาเกษตรศาสตร์/พืชศาสตร์
 • การเกิดทางเดินอาหารเริ่มแรกในเอ็มบริโอของหอยเชอรี่

 • การคัดเลือกเชื้อบาซิลลัสโพรไบโอติกจากทางเดินอาหารของกุ้งก้ามกรามจากคลองธรรมชาติในจังหวัดนครปฐม

 • ผลของจุนสีต่อเหงือกและกล้ามเนื้อของกุ้งฝอยสาขาวิศวกรรมศาสตร์
 • การมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้ใช้น้ำในการจัดการชลประทาน กรณีศึกษา โครงการหนองแดง อำเภอเมือง จังหวัดสาระวัน ประเทศสาธารณรัฐ ประชาธิปไตย ประชาชนลาวสาขาสัตวแพทยศาสตร์
 • การใช้เคมีบำบัดรักษาด้วย ไซโคลฟอสฟาไมค์ วินครีสไทน์ และเพรดนิโซโลน ร่วมกับโพรโตคอลรักษาดำเนินต่อไปในสุนัขที่ป่วยด้วยมะเร็งลิมโฟม่า

เมษายน (Apr. 2012)
Vol. 1 No. 1 (2555)

สาขาเกษตรศาสตร์/พืชศาสตร์ • การวิเคราะห์เสถียรภาพของพันธุ์อ้อยกำแพงแสนชุดปี 2000-2003 ในอ้อยปลูก

 • ผลของกากตะกอนเยื่อกระดาษต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตมวลชีวภาพของยูคาลิปตัสที่ปลูกในดินชุดดินกำแพงแสน

 • ผลของกากนํ้าตาลผงชูรส (อามิ-อามิ) ผสมขี้เถ้าลอยต่อการเจริญเติบโตและองค์ประกอบผลผลิตของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พันธุ์แปซิฟิค 999

 • ประสิทธิภาพของสารป้องกันกำจัดเชื้อจุลินทรีย์ร่วมกับแคลเซียมคลอไรด์ในการยืดอายุการเก็บรักษาและลดการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ก่อโรคในขนุนตัดแต่งสด


สาขาวิศวกรรมศาสตร์ • การวางแผนการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพในพื้นที่ อำเภอเวียงภูคา จังหวัดหลวงนํ้าทา ส.ป.ป.ลาว

 • ประสิทธิภาพในการดักตะกอนจากนํ้าหลากของรั้วหญ้าแฝก


 

สิงหาคม (Aug. 2012)
Vol. 1 No. 2 (2555)

สาขาพืชศาสตร์ • การอบแห้งข้าวเปลือกด้วยเครื่องอบแห้งแบบกระแสชน

 • การประเมินอิทธิพลชนิดของดิน ปริมาณและการกระจายของฝนต่อพันธุ์อ้อยกำแพงแสน ชุด 2000-2003

 • ความสัมพันธ์ระหว่างการสุกแก่กับความหวานของพันธุ์อ้อยลูกผสม

 • ความหลากหลายทางพันธุกรรมของไรโซเบียมถั่วเหลืองที่ตำบลหนองกุลา จังหวัดพิษณุโลก

 • เปรียบเทียบวิธีรีเกรสชันเส้นตรง กับวิธีอิทธิพลหลักของยีโนไทป์บวกกับปฏิกิริยาระหว่างพันธุ์กับสภาพแวดล้อมในการใช้ประเมินเสถียรภาพของพันธุ์อ้อยกำแพงแสน

 • ระบบการผลิตมะละกอในจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ : การจัดการผลผลิตและศัตรูพืช

ธันวาคม (Dec. 2012)
Vol. 1 No. 3 (2555)

สาขาเกษตรศาสตร์/พืชศาสตร์ • การเปรียบเทียบองค์ประกอบผลผลิตในพันธุ์อ้อยลูกผสม

 • การเปลี่ยนแปลงปริมาณโพรลีนของพันธุ์อ้อยในสภาพการขาดน้ำในโรงเรือน

 • การเปลี่ยนแปลงเปอร์เซ็นต์แอนติออกซิแดนซ์ของพันธุ์อ้อยในสภาพการขาดน้ำในโรงเรือน

 • การใช้คลอโรฟิลล์มิเตอร์ประเมินระดับคลอโรฟิลล์และไนโตรเจนในใบส้มโอ