วารสารดินและปุ๋ยเป็นวารสารราย 6 เดือน (2 ฉบับต่อปี ได้แก่ ฉบับที่ 1 เดือน มิถุนายน และฉบับที่ 2 เดือนธันวาคม) ของสมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย ตีพิมพ์และเผยแพร่วิชาการดินและปุ๋ย (รวมทั้งเสนอข่าวในวงการวิทยาศาสตร์ทางดินและปุ๋ย) โดยทุกเรื่องที่ได้ตีพิมพ์ได้ผ่านการพิจารณาการกองบรรณาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิระดับชาติแล้ว

เรื่องที่ลงตีพิมพ์

  • เรื่องที่จะลงตีพิมพ์ต้องเป็นบทความการวิจัยหรือบทความวิชาการที่เกี่ยวข้องกับดินและปุ๋ยและไม่เคยตีพิมพ์ที่ใดมาก่อน
  • เรื่องที่จะลงตีพิมพ์ต้องผ่านความเห็นชอบจากผู้ทรงคุณวุฒิ (ทั้งภายในและภายนอก) อย่างน้อย 2 ท่าน
  • ค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ ถ้าcorresponding Author เป็นสมาชิกสมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ ถ้า Corresponding Author ไม่ได้เป็นสมาชิกสมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย ต้องชำระค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ (Page Charge) 1,000 บาทต่อ 1 เรื่อง

การบอกรับเป็นสมาชิก

ค่าสมัครเป็นสมาชิกสมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทยประเภทรายปี ชำระจำนวนเงิน 250 บาท ประเภทราย 3 ปี ชำระจำนวนเงิน 500 บาท ประเภทราย 7 ปี ชำระจำนวนเงิน 1,000 บาท และค่าแรกเข้า 50 บาท การสมัครสมาชิกออนไลน์ คลิกที่ "สมัครสมาชิก"

สิทธิการเป็นสมาชิกสมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย

มีสิทธิ์ได้รับจุลสารของสมาคมฯ ปีละ 2 ครั้ง มีสิทธิ์ส่งเรื่องลงพิมพ์ในจุลสารของสมาคมฯ มีสิทธิ์ได้รับ/ซื้อหนังสือที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดินและปุ๋ยที่สมาคมฯ จัดขึ้น ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมในการประชุมสัมมนาวิชาการที่จัดโดยสมาคมฯ ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารดินและปุ๋ย ถ้าเป็น corresponding auther ได้รับบริการตอบปัญหาหรือคำแนะนำทางด้านดินและปุ๋ยจากสมาคมฯเป็นกรณีพิเศษ