ผลของการใช้ปุ๋ยแคลเซียมซิลิเกตต่อการสะสมซิลิคอนของต้นกล้าปาล์มน้ำมัน Effects of calcium silicate fertilizer on silicon accumulation of oil palm seedling

Main Article Content

ชุติมา ต้องชู จำเป็น อ่อนทอง เสาวภา ด้วงปาน

Abstract

ซิลิคอนเป็นธาตุอาหารพืชที่ช่วยส่งเสริมให้พืชได้รับประโยชน์หลายประการ การทดลองนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของปุ๋ยแคลเซียมซิลิเกตต่อการสะสมซิลิคอนของต้นกล้าปาล์มน้ำมัน โดยวางแผนการทดลองแบบ CRD จำนวน 3 ซ้ำๆ ละ 1 ต้น โดยให้ปุ๋ยแคลเซียมซิลิเกต 4 ระดับ คือ ชุดการทดลองที่ 1 ไม่ให้ปุ๋ยแคลเซียมซิลิเกต (ชุดควบคุม) ชุดการทดลองที่ 2, 3 และ 4 ให้ปุ๋ยแคลเซียมซิลิเกต 0.5, 3.5 และ 7.0 กรัมต่อต้น ตามลำดับ ผลการทดลองพบว่า อัตราการเจริญเติบโตสัมพัทธ์ของต้นกล้าปาล์มน้ำมันเมื่อได้รับปุ๋ยแคลเซียมซิลิเกตในระดับต่างๆ ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ แต่พบว่าอัตราการเจริญเติบโตสัมพัทธ์เพิ่มขึ้น เมื่อได้รับปุ๋ยแคลเซียมซิลิเกตเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังพบว่าเปอร์เซ็นต์ความเข้มข้น ซิลิคอนในรากลดลงแต่เปอร์เซ็นต์ความเข้มข้นในใบเพิ่มขึ้น และปัจจัยการเคลื่อนย้ายของซิลิคอนจากรากสู่ใบเพิ่มขึ้นเมื่อได้รับปุ๋ยแคลเซียมซิลิเกตเพิ่มขึ้น ซึ่งข้อมูลดังกล่าวสามารถใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานที่เกิดประโยชน์ในการนำซิลิคอนมาใช้ในการผลิตกล้าปาล์มน้ำมันต่อไป


 


         Silicon is a beneficial nutrient which promotes several benefits in various mechanisms in plant. This present study aimed to investigate the effects of calcium silicate fertilizer on silicon accumulation of oil palm seedlings. The experimental design was completely randomized design with 3 replications. The experiment composed of 4 rates of calcium silicate fertilizer (0, 0.5, 3.5 and 7.0 g per plant). The results showed that relative growth rates of oil palm seedlings treated with calcium silicate fertilizer at different levels were not statistically different. However, the higher relative growth rate was observed when higher concentration of calcium silicate fertilizer was applied. Calcium silicate also affected the concentration of silicon in different parts of plants. The percentage of SiO2 concentration in root decreased while the percentage of SiO2 concentration in leaf increased with gradually higher level of calcium silicate fertilizer application. Also, the translocation factor of silicon indicated that more silicon was transferred from root to leaf in the calcium silicate-treated seedling when compared to control. These results could be used for utilization of silicon in oil palm seedling production.

Article Details

How to Cite
ต้องชู, ชุติมา; อ่อนทอง, จำเป็น; ด้วงปาน, เสาวภา. ผลของการใช้ปุ๋ยแคลเซียมซิลิเกตต่อการสะสมซิลิคอนของต้นกล้าปาล์มน้ำมัน. วารสารดินและปุ๋ย, [S.l.], v. 41, n. 2, p. 18-25, feb. 2020. ISSN 0857-2399. Available at: <https://kuojs.lib.ku.ac.th/index.php/tjsf/article/view/3272>. Date accessed: 08 may 2021.
Section
บทความวิจัย