การลดปริมาณโพแทสเซียมในผักที่ปลูกด้วยระบบไฮโดรพอนิกส์ The potassium concentration decreasing in vegetable planted in hydroponic system

Main Article Content

กนกพร มานันตพงศ์ ศิริรัตน์ อนุตระกูลชัย รัฐพล ไกรกลาง พรทิวา กัญยวงศ์หา อนงนาฏ ศรีประโชติ

Abstract

งานทดลองนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาวิธีการที่เหมาะสมในการลดปริมาณโพแทสเซียมในผัก 6 ชนิดให้ต่ำกว่า 200 mg 100 g-1 FW เพื่อผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง โดยปลูกด้วยระบบไฮโดรพอนิกส์ ใช้ผักทดลอง 6 ชนิด ประกอบด้วย ผักกาดกวางตุ้ง ผักกวางตุ้งฮ่องเต้ ผักกาดเขียวปลี ผักกาดเขียวน้อย ผักกาดหอม และผักคะน้า วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ ประกอบไปด้วย 6 ตำรับการทดลองที่มีปริมาณโพแทสเซียมไนเตรตแตกต่างกัน (K3, K1/2, K1/4, K0, 1WK0 และ 2WK0) จำนวน 3 ซ้ำ ผลการทดลองพบว่าผักทั้ง 6 ชนิด มีปริมาณโพแทสเซียมลดลงตามปริมาณโพแทสเซียมในสารละลายธาตุอาหารพืชที่ลดลง ในขณะที่น้ำหนักสด ความสูง และปริมาณคลอโรฟิลล์ ไม่แตกต่างจากผักที่ได้โพแทสเซียมในปริมาณปกติ (3 mM KNO3) แม้ว่าจะพบอาการใบไหม้ในตำรับ K0 และน้ำหนักสดที่ลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติใน 2WK0 แต่อย่างไรก็ตาม ผลการทดลองชี้ให้เห็นว่าการปลูกผักที่มีโพแทสเซียมต่ำสามารถทำได้ แต่จำเป็นต้องมีการศึกษาเพิ่มเติม


 


          The objective of this experiment was to establish a suitable method for reducing potassium content in 6 kinds of vegetable containing K lower than 200 mg 100 g-1 FW which is suitable for chronic kidney disease patients. This experiment was done under the hydroponic system, using 6 varieties of leafy vegetables, including chinese cabbage, bok choy, green mustard, indian mustard, lettuce and kale. The experiment design was of completely randomized design with 6 treatments of differenced potassium nitrate levels (K3, K1/2, K1/4, K0, 1WK0 and 2WK0) the decrease of potassium in the nutrient solution. On the other hand, fresh weight, height of vegetables, and the amount of chlorophyll were not different from the control (3 mM KNO3). Although the necrosis symptoms were found in the K0 treatment, and the significantly decreased of fresh weight in the 2WK0 treatment. However, the result indicating that a suitable method to producing low potassium content vegetable for chronic kidney disease patients could be achieved. However, more  advanced  research  is  needed.

Article Details

How to Cite
มานันตพงศ์, กนกพร et al. การลดปริมาณโพแทสเซียมในผักที่ปลูกด้วยระบบไฮโดรพอนิกส์. วารสารดินและปุ๋ย, [S.l.], v. 41, n. 2, p. 26-35, feb. 2020. ISSN 0857-2399. Available at: <https://kuojs.lib.ku.ac.th/index.php/tjsf/article/view/3273>. Date accessed: 08 may 2021.
Section
บทความวิจัย