ข้อเสนอแนะเรื่องผลกระทบต่อการจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ

Main Article Content

สมเจตน์ จันทวัฒน์

Abstract

เนื่องจากศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สมเจตน์ จันทวัฒน์ ที่ปรึกษาของสมาคมดินและปุ๋ย แห่งประเทศไทย ได้ส่งจดหมายเรียน ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี เรื่องข้อเสนอแนะเรื่องผลกระทบต่อ การจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 บัดนี้ผู้เขียนจดหมายประสงค์ จะเผยแพร่ให้นักวิชาการและผู้สนใจทราบสาระสำคัญในจดหมายนี้ คณะบรรณาธิการจึงนำเสนอ เป็นคอลัมน์ “จดหมายเปิดผนึก” ในวารสาร เพื่อประโยชน์ด้านการศึกษาและวิจัยด้านทรัพยากรดิน และน้ำของประเทศ   

Article Details

How to Cite
จันทวัฒน์, สมเจตน์. ข้อเสนอแนะเรื่องผลกระทบต่อการจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ. วารสารดินและปุ๋ย, [S.l.], v. 41, n. 2, p. 36-46, feb. 2020. ISSN 0857-2399. Available at: <https://kuojs.lib.ku.ac.th/index.php/tjsf/article/view/3658>. Date accessed: 08 may 2021.
Section
บทความวิจัย