หลักการส่งสัญญาณของพืช

Main Article Content

ยงยุทธ โอสถสภา

Abstract

ธาตุอาหารพืชมีบทบาท 3 ด้าน คือ เป็นองค์ประกอบในโครงสร้างของสารประกอบ ของเซลล์ ช่วยกระตุ้นกิจกรรมของเอนไซม์และ ทำหน้าที่อื่นๆ เช่น เกี่ยวข้องกับการส่งสัญญาณ ในพืช สำหรับการส่งสัญญาณในพืชประกอบด้วย 3 ขั้นตอนคือ การรับสัญญาณจากโมเลกุลสัญญาณ การส่งต่อสัญญาณหรือการถ่ายโอนสัญญาณ และ การตอบสนอง การรับสัญญาณจากโมเลกุลสัญญาณ โดยเซลล์พืชรับรู้การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม เพราะเซลล์มีโปรตีนทำหน้าที่เป็นตัวรับสัญญาณ เป็นโปรตีนที่ฝังตัวอยู่ในโครงสร้างของเยื่อหุ้มเซลล์ มีส่วนหนึ่งของโมเลกุลเป็นจุดรับสัญญาณจาก ภายนอก โดยโมเลกุลสัญญาณไม่ต้องเข้าไปใน เซลล์ แต่สามารถส่งสัญญาณผ่านโมเลกุลของ โปรตีนเข้ามาในเซลล์ได้ และมีตัวรับสัญญาณ ภายในเซลล์หรืออยู่ในไซโทพลาซึมด้วย จากนั้น ก็มีตัวนำรหัส สำหรับส่งต่อสัญญาณในรูปรหัส ที่ได้รับไปยังเซลล์เป้าหมาย การส่งต่อสัญญาณ หรือการถ่ายโอน สัญญาณภายในเซลล์และระหว่างเซลล์ของพืช แต่ละต้นนั้น เซลล์ในต้นพืชส่งสัญญาณถึงกัน ด้วย “รหัสอันเป็นภาษาเคมี” ให้ส่วนที่เกี่ยวข้อง รับรู้ เพื่อตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมด้านต่างๆ การส่งสัญญาณของเซลล์เป็นกระบวนการที่เซลล์ รับสัญญาณ แล้วส่งต่อภายในเซลล์และระหว่าง เซลล์ จนมีการตอบสนองต่อสัญญาณนั้น การตอบสนองเป็นขั้นตอนที่เซลล์ เป้าหมายแสดงผลของการรับรู้สัญญาณ และ เปลี่ยนแปลงตามความมุ่งหมายของสัญญาณที่มา กระตุ้น การตอบสนองที่ดีต้องตรงและครบถ้วน ตามสัญญาณที่ได้รับ

Article Details

How to Cite
โอสถสภา, ยงยุทธ. หลักการส่งสัญญาณของพืช. วารสารดินและปุ๋ย, [S.l.], v. 42, n. 1, p. 4-15, june 2021. ISSN 0857-2399. Available at: <https://kuojs.lib.ku.ac.th/index.php/tjsf/article/view/4343>. Date accessed: 20 june 2021.
Section
บทความวิจัย