อิทธิพลระยะยาวของการใส่วัสดุอินทรีย์ต่อการกระจายขนาดของเม็ดดิน และอินทรียวัตถุในดินที่ปลูกอ้อย

Main Article Content

ไอลดา จำปาทอง ปุญญิศา ตระกูลยิ่งเจริญ กุมุท สังขศิลา

Abstract

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ระยะเวลาในการใส่วัสดุอินทรีย์ต่อเนื่อง 0, 1, 3 และ 5 ปี ต่อ 1) การกระจายขนาดเม็ดดิน และ 2) การกักเก็บคาร์บอนในดิน ในเนื้อดิน 2 กลุ่ม โดยเก็บตัวอย่างดินจากแปลงเกษตรกรที่อยู่ ในเขตจังหวัดนครราชสีมาและบุรีรัมย์ ผลการ ศึกษาพบว่าดินเนื้อหยาบและเนื้อปานกลางจะ พบเม็ดดินขนาดเล็กสูงสุด ทั้งดินบนและดินล่าง การกักเก็บคาร์บอนในดินเนื้อปานกลางจะมีการ กักเก็บคาร์บอนมากกว่าดินเนื้อหยาบทั้งดินบน และดินล่างซึ่งแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญยิ่งทาง สถิติ ระยะเวลาในการใส่วัสดุอินทรีย์ที่ดินบน และดินล่าง จะเกิดเม็ดดินขนาดเล็กสูงสุด รอง ลงมาคือเม็ดดินขนาดใหญ่เม็ดเล็ก เม็ดดินขนาด ​ของ เม็ดดินและปริมาณคาร์บอนในดิน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
จำปาทอง, ไอลดา; ตระกูลยิ่งเจริญ, ปุญญิศา; สังขศิลา, กุมุท. อิทธิพลระยะยาวของการใส่วัสดุอินทรีย์ต่อการกระจายขนาดของเม็ดดิน และอินทรียวัตถุในดินที่ปลูกอ้อย. วารสารดินและปุ๋ย, [S.l.], v. 40, n. 1, p. 6-16, july 2021. ISSN 0857-2399. Available at: <https://kuojs.lib.ku.ac.th/index.php/tjsf/article/view/4499>. Date accessed: 03 feb. 2023.
Section
บทความวิจัย