ผลของปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเหลวต่อการเจริญเติบโตและองค์ประกอบผลผลิต ของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

Main Article Content

เกียรติศักดิ์ สนศรี ชัยสิทธิ์ ทองจู

Abstract

ศึกษาผลของการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเหลว ต่อการเจริญเติบโตและองค์ประกอบผลผลิต ของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โดยวางแผนการทดลอง แบบสุ่มสมบูรณ์ จำนวน 3 ซ้ำ ประกอบด้วย 8 ตำรับทดลอง ได้แก่ ตำรับทดลองที่ 1 ไม่ใส่ปุ๋ย (ตำรับควบคุม) ตำรับทดลองที่ 2 ใส่ปุ๋ยเคมีตาม ค่าวิเคราะห์ดิน (IFDOA) ตำรับทดลองที่ 3 ใส่ปุ๋ย อินทรีย์ชนิดเหลวอัตรา 500 ลิตรต่อไร่ (LOF500) ตำรับทดลองที่ 4 ใส่ปุ๋ยเคมีเทียบเท่าธาตุอาหาร หลักในปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเหลวอัตรา 500 ลิตรต่อไร่ (IFLOF-500) ตำรับทดลองที่ 5 ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเหลว อัตรา 250 ลิตรต่อไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคมีเทียบเท่า ธาตุอาหารหลักในปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเหลว อัตรา 250 ลิตรต่อไร่ (LOF250+ IFLOF-250) ตำรับทดลองที่ 6 ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเหลวอัตรา 1,000 ลิตรต่อไร่ (LOF1000) ตำรับทดลองที่ 7 ใส่ปุ๋ยเคมีเทียบเท่า ธาตุอาหารหลักในปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเหลวอัตรา 1,000 ลิตรต่อไร่ (IFLOF-1000) และตำรับทดลอง ที่ 8 ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเหลวอัตรา 500 ลิตรต่อไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคมีเทียบเท่าธาตุอาหารหลักในปุ๋ยอินทรีย์ ชนิดเหลวอัตรา 500 ลิตรต่อไร่ (LOF500+ IFLOF-500) ผลการศึกษา พบว่า การใส่ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเหลว อัตรา 500 ลิตรต่อไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคมีเทียบเท่า ธาตุอาหารหลักในปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเหลว อัตรา 500 ลิตรต่อไร่ (LOF500 + IFLOF-500) มีผลให้ความสูงต้น ความสูงคอใบสุดท้าย และค่าความเขียวของใบ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มากที่สุด ซึ่งไม่แตกต่างกับการ ใส่ปุ๋ยเคมีเทียบเท่าธาตุอาหารหลักในปุ๋ยอินทรีย์ ชนิดเหลวอัตรา 1,000 ลิตรต่อไร่ (IFLOF-1000) และ การใส่ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเหลวอัตรา 1,000 ลิตรต่อไร่ (LOF1000) นอกจากนี้ การใส่ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเหลว อัตรา 500 ลิตรต่อไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคมีเทียบเท่า ธาตุอาหารหลักในปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเหลว อัตรา 500 ลิตรต่อไร่ (LOF500 + IFLOF-500) มีผลให้น้ำหนักฝัก ทั้งเปลือก น้ำหนักฝักปอกเปลือก น้ำหนักเมล็ด และปริมาณโปรตีนในเมล็ดของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มากที่สุด ซึ่งไม่แตกต่างกับการใส่ปุ๋ยเคมีเทียบเท่า ธาตุอาหารหลักในปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเหลว อัตรา 1,000 ลิตรต่อไร่ (IFLOF-1000) และการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ ชนิดเหลวอัตรา 1,000 ลิตรต่อไร่ (LOF1000) ทั้งนั้นยังพบว่าการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเหลว อัตรา 500 ลิตรต่อไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคมีเทียบเท่าธาตุอาหารหลัก ในปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเหลวอัตรา 500 ลิตรต่อไร่ (LOF500 + IFLOF-500) มีผลให้น้ำหนัก 100 เมล็ด ของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มากที่สุด รองลงมาคือการใส่ ปุ๋ยเคมีเทียบเท่าธาตุอาหารหลักในปุ๋ยอินทรีย์ชนิด เหลวอัตรา 1,000 ลิตรต่อไร่ ซึ่งไม่แตกต่างกับการ ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเหลวอัตรา 1,000 ลิตรต่อไร่ และการใส่ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
สนศรี, เกียรติศักดิ์; ทองจู, ชัยสิทธิ์. ผลของปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเหลวต่อการเจริญเติบโตและองค์ประกอบผลผลิต ของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์. วารสารดินและปุ๋ย, [S.l.], v. 40, n. 1, p. 27-38, july 2021. ISSN 0857-2399. Available at: <https://kuojs.lib.ku.ac.th/index.php/tjsf/article/view/4502>. Date accessed: 29 nov. 2022.
Section
บทความวิจัย