การประยุกต์ใช้อัตราและสูตรปุ๋ยเคมีที่แตกต่างกัน ในการปลูกมันสำปะหลัง KU 50 ในดินทราย

Main Article Content

เอนกพงศ์ จำปา
วิทยา ตรีโลเกศ

Abstract

การจัดการดินให้มีธาตุอาหารอยู่ในระดับ ที่เหมาะสมกับความต้องการของมันสำปะหลัง สามารถทำได้โดยการใช้ปุ๋ยเคมี ซึ่งมีการแนะนำ จากหน่วยงานของรัฐในอัตราที่ต่างกัน การศึกษา ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบ สูตร อัตรา และระยะเวลาของการใส่ปุ๋ย ที่เหมาะสมกับการ ผลิตมันสำปะหลังที่ปลูกต้นฤดูฝน โดยจะทำการ ทดลองในพื้นที่ อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น แผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block Design (RCBD) จำนวน 5 ตำรับการ ทดลอง ทำการทดลอง 3 ซ้ำ ตำรับการทดลอง ประกอบด้วย (T1) ไม่ใส่ปุ๋ยเคมี (T2) ใส่ปุ๋ยเคมี ตามเกษตรกรนิยม และใส่ปุ๋ยเคมีตามคำแนะนำจาก (T3) กรมพัฒนาที่ดิน (T4) กรมวิชาการ เกษตร (ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน) (T5) กรมส่งเสริม การเกษตรและสหกรณ์ฯ ผลการศึกษาพบว่า ในเดือนที่ 8 ตำรับการทดลองที่ให้น้ำหนักของ หัวมันสำปะหลังสูงสุดคือ ตำรับทดลองที่ 3 ใส่ ปุ๋ย 13-13-21 ในอัตรา 100 กก./ไร่ ให้ผลผลิต มันสำปะหลัง 5.99 ตัน/ไร่ และน้อยสุดคือตำรับ ทดลองที่ 1 ไม่ใส่ปุ๋ย 3.82 ตัน/ไร่ และเดือนที่ 9 ตำรับการทดลองที่ให้น้ำหนักของหัวมันสำปะหลัง สูงสุดคือ ตำรับทดลองที่ 4 ใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ ดิน 8 กก.N/ไร่, 8 กก.P2 O 5 /ไร่, 8 กก.K2 O/ไร่ 6.29 ตัน/ไร่ และน้อยสุดคือตำรับทดลองที่ 1 ไม่ใส่ปุ๋ย 3.32 ตัน/ไร่ ในเดือนที่ 10 ตำรับการ ทดลองที่ให้น้ำหนักของหัวมันสำปะหลังสูงสุดคือ ตำรับทดลองที่ 3 ใส่ปุ๋ย 13-13-21 ในอัตรา 100 กก./ไร่ 8.45 ตัน/ไร่ และน้อยสุดคือตำรับทดลอง ที่ 1 ไม่ใส่ปุ๋ย 3.66 ตัน/ไร่

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย