สถิติปริมาณปุ๋ยเคมีนำเข้า

Main Article Content

ยุคเลศร์ อุ่นใจ

Abstract

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรในไตรมาส 1 ปี 2561 ขยายตัวร้อยละ 3.8 เมื่อเทียบกับช่วง เดียวกันของปี 2560 โดยทุกสาขาการผลิต ได้แก่ สาขาพืช สาขาปศุสัตว์ สาขาประมง สาขาบริการ ทางการเกษตร และสาขาป่าไม้ ขยายตัวเพิ่มขึ้น ปัจจัยที่สนับสนุนภาวะเศรษฐกิจการเกษตรใน ไตรมาสแรกของปี 2561 ให้ขยายตัวได้ดี คือ ปริมาณน้ำที่ใช้การได้ในอ่างเก็บน้ำที่สําคัญ มีเพียงพอต่อการเพาะปลูกพืช มีการบริหาร จัดการน้ำและจัดสรรน้ำอย่างเหมาะสม ประกอบ กับสภาพอากาศในพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศ เอื้ออํานวยต่อการผลิตทางการเกษตร ทําให้ พืชเศรษฐกิจหลักหลายชนิดมีผลผลิตในทิศทาง เพิ่มขึ้น ทั้งข้าวนาปรัง อ้อยโรงงาน ยางพารา และ ปาล์มน้ำมัน 2 ราคาปุ๋ยยูเรียซึ่งเป็นปุ๋ยที่นำเข้ามากที่สุด และผันผวนมากที่สุดเช่นกัน มีแนวโน้มราคา อ่อนตัวลงหลังจากปรับขึ้นสูง ราคาปุ๋ยเคมีทั่วไป เปลี่ยนแปลงไม่มากนัก ปริมาณการใช้ปุ๋ยในปีนี้น่า จะมากกว่าปีที่ผ่านมา ด้วยมีปัจจัยที่เกื้อหนุนด้าน ราคาผลผลิตข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลัง ปริมาณ น้ำฝน ปริมาณน้ำในอ่างหลักที่มากกว่าหลายปีที่ ผ่านมา และยังมีการส่งเสริมด้านปัจจัยการผลิต และเงินทุนจากภาครัฐอีกด้วย

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
อุ่นใจ, ยุคเลศร์. สถิติปริมาณปุ๋ยเคมีนำเข้า. วารสารดินและปุ๋ย, [S.l.], v. 40, n. 1, p. 90, july 2021. ISSN 0857-2399. Available at: <https://kuojs.lib.ku.ac.th/index.php/tjsf/article/view/4507>. Date accessed: 29 nov. 2022.
Section
บทความวิจัย