การศึกษาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา | A STUDY OF THE CRITICAL THINKING ABILITIES BY UPPER-SECONDARY STUDENTS OF THE DEMONSTRATION SCHOOL OF BANSOMDEJCHAOPRAYA RAJABHAT

Main Article Content

นิศาชล ฉัตรทอง เพ็ญพร ทองคำสุก

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยมีประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 334  คน มีกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 183  คน ได้มาจากการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น เครื่องมือในการวิจัย ประกอบด้วย แบบสอบถามข้อมูลส่วนตัว และแบบวัดทักษะการ                   คิดอย่างมีวิจารณญาณ  ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นด้วยวิธีคำนวณค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค เท่ากับ 0.84 และมีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน


ผลการวิจัยสรุป ดังนี้


ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียน โดยภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ยผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50                       คิดเป็นร้อยละ 67.57  เมื่อพิจารณาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณเป็นรายด้าน พบว่า นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50 ทุกด้าน โดยทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ                    ด้านการรับรู้ข้อตกลงเบื้องต้น มีร้อยละคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด (คิดเป็นร้อยละ 81.88) รองลงมา คือ ด้านการสรุปอ้างอิง (คิดเป็นร้อยละ 71.67) และด้านการประเมินข้อโต้แย้ง (คิดเป็นร้อยละ 60.00)

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
ฉัตรทอง, นิศาชล; ทองคำสุก, เพ็ญพร. การศึกษาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา | A STUDY OF THE CRITICAL THINKING ABILITIES BY UPPER-SECONDARY STUDENTS OF THE DEMONSTRATION SCHOOL OF BANSOMDEJCHAOPRAYA RAJABHAT. วารสารศาสตร์การศึกษาและการพัฒนามนุษย์, [S.l.], v. 2, n. 2, p. 146-152, aug. 2018. ISSN 2539-7249. Available at: <http://kuojs.lib.ku.ac.th/index.php/jehds/article/view/2085>. Date accessed: 22 may 2019.
Section
บทความวิจัย